Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АЛЬТЕРНАТИВА [АЛЬТЕРНАТИВА] (від латин. alterno-чергую, змінюю)-наявність вибору між двома чи кільком� можливостями (варіантами), які можуть запере-чувати або виключати одна одну.

АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ (АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ] - теоретичний по-казник, який показує, на скільки одиниць треба зменшити виробництво одного това-ру, щоб за рахунок вилучених факторів ви-робити одиницю іншого подібного товару. Розрізняють постійні А.е. та зростаючі А.в. Постійна А.в. означає: фактори виробниц-тва є досконалими замінниками, їх викорис-товують в однакових фіксованих пропорці-ях, щоб виробляти обидва товари. Подвоєн-ня всіх затрат факторів збільшує обсяг ви-робництва удвічі. Зростаюча А.в. - можли-вість за рахунок вилучених факторів від зменшення виробництва одного товару ви-робити значно більше іншого товару.

АЛЬТЕРНАТИВНА ВЛАСНІСТЬ, ВАРТІСТЬ ВТРАЧЕНОЇ МОЖЛИВОСТІ (АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, СТОИМОСТЬ УПУЩЕННОЙ ВОЗМОЖНОСТИ] - величина за-планованого (сподіваного) доходу, яким жерт-вують, одержуючи альтернативні активи.

АЛЬТЕРНАТИВНА ОЦІНКА [АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ОЦЕНКА] - заключна стадія прийнят-тя рішень: процес оцінки альтернативних товарів (послуг) і прийняття рішень спожива-ча про надання переваги певному різновиду товарів (послузі), певній марці, фірмі.

АЛЬТЕРНАТИВНА ЦІНА [АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЦЕНА] - робочий час, необхідний для виробництва одиниці одного товару, вира-жений через робочий час, необхідний для виробництва одиниці іншого товару.

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ [АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ] - той, що допускає одну з двох або кількох можливостей.

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЧЕК [АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЧЕК] - іменний чек, який може бути сплачений будь-якому пред'явникові.

АЛЬТРУЇЗМ [АЛЬТРУИЗМ] (фр. altruisme, від латин, alter - інший) - моральний прин-цип, який передбачає безкорисливе служін-ня іншим людям, готовність жертвувати за-для їхнього блага на противагу особистим інтересам. Протилежний егоїзму.

АЛЬФА [АЛЬФА] - 1. Перша літера грецького алфавіту. 2. Переносно - альфа й омега -го-ловне, основне, все повністю, початок, кінець.

АЛЬЯНС (АЛЬЯНС] (фр. alliance, від allier- з'єднувати)- 1. Об'єднання держав, органі-зацій на основі спільної заінтересованості у певних діях, що підтверджується спільним підписанням договірних зобов'язань. 2. Переносно - шлюбний союз.