Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АКРЕДИТИВ АВІЗОВАНИЙ ПРЯМО [АККРЕДИТИВ АВИЗИРОВАННЫЙ ПРЯМО] - акредитив, котрий банк-емітент направляє безпосередньо бенефіціарові. Така форма авізування має певні незручності: не дає змоги контролювати справжність акредити-ва й ускладнює процес з'ясування платос-проможності банку-емітента.

АКРЕДИТИВ ГРОШОВИЙ (АККРЕДИТИВ ДЕНЕЖНЫЙ] - видається банком своєму клієнтові на право одержання повної зазна-ченої в ньому суми або окремими частками в інших банках протягом визначеного часу.

АКРЕДИТИВ 3 ПОПЕРЕДНІМ АВІЗО [АККРЕДИТИВ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ АВИЗО] - акредитив, за яким банк-емітент звертається з дорученням до іншого банку (авізуючого), щоб попередньо повідомити бенефіціара про відкриття акредитива без будь-якого зобов'язання авізуючого банку чи банку-емітента.

АКРЕДИТИВ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ [АККРЕДИТИВ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ] - фор-ма розрахунків за експортно-імпортні опе-рації, за якою у розрахунках за допомогою А.к. використовують два акредитиви. Пер-ший (основний) акредитив за дорученням іноземного покупця його банк виставляє бе-нефіціарові, який є посередником. Другий- за дорученням бенефіціара-посередника його банк виставляє бенефіціарові, який є постачальником товарів.

АКРЕДИТИВ НЕВІДКЛИКУВАНИЙ [АККРЕДИТИВ БЕЗОТЗЫВНОЙ] - гарантова-не, стабільне, фінансове забезпечене зобов'-язання банку-емітента повсякчас проводи-ти платежі чи купувати перевідні векселі, виставлені (пред'явлені) бенефіціаром (одер-жувачем коштів) при наданні банкові відпо-відних документів. А.н. відкривається на певний строк, протягом якого він є дійсним і не може бути погашеним.

АКРЕДИТИВ НЕПОДІЛЬНИЙ [АККРЕДИТИВ НЕДЕЛИМЫЙ] - акредитив, яким пе-редбачена оплата суми поставок товарів (здебільшого експортних) лише після завер-шення поставки у повному обсязі, передба-ченому угодою (контрактом).

АКРЕДИТИВ НЕПОКРИТИЙ (АККРЕДИТИВ НЕПОКРЫТЫЙ] - акредитив, оплату за яким у разі тимчасової відсутності у плат-ника коштів гарантує банк-емітент шляхом надання банківського кредиту.

АКРЕДИТИВ ПЕРЕКАЗНИЙ [АККРЕДИТИВ ПЕРЕВОДНОЙ] - акредитив, який мо-же бути переданий для будь-яких розрахун-ків іншій особі (іншому власнику).

АКРЕДИТИВ ПОКРИТИЙ [АККРЕДИТИВ ПОКРЫТЫЙ] - акредитив, за яким банк пе-реводить власні кошти платника, що містять-ся на його рахунку, або наданий йому кредит у розпорядження банку-постачальника.

АКРЕДИТИВ ПОНОВЛЮВАНИЙ (АККРЕДИТИВ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ] - акредитив, який призначається для багатьох почерго-вих платежів при регулярних оплатах това-рів стабільному учасникові торговельної угоди - постачальнику товарів, який здій-снює поставки товарів з інтервалом, у певні проміжки часу.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія