Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АЖИТАЦІЯ [АЖИТАЦИЯ] (фр. agitation, від латин, agitatio - приведення в рух) - вели-ке збудження, нервово-збудж�н, сильне хвилювання.

АЖІО [АЖИО] (італ. аggio - відхилення) - перевищення, різниця (як правило, у бік збільшення), з якою продаються на біржі цінності (грошові знаки, векселі, акції, облі-гації), порівняно з їх номінальною вартістю, а також збільшення курсу акції на зарубіж-них біржах порівняно з національним бір-жовим курсом. Вживається також при опе-раціях із золотими монетами (при випуску ювілейних монет на честь визначних дат, подій і видатних осіб) як різниця між загаль-ною вартістю використаного золота та су-мою, одержаною від реалізації золотих мо-нет. Ідентичний термін - лиж.

АЖІО-КОНТО [АЖИО-КОНТО] (від італ. ag-gіо - відхилення, conto - рахунок) - раху-нок в обліку грошових операцій, на якому відображаються прибутки і видатки.

АЖІОТАЖ [АЖИОТАЖ] (фр. agiotage-не-спокій) - 1. Неспокій, збудження, що приз-водять до різних змін кон'юнктури, цін, спе-куляції на біржах, ринках. 2. Переносно - збудження, хвилювання, боротьба різних Інтересів навколо окремої справи.

АЖУР [АЖУР] (від фр. a jour - на сьогодні) - 1. Стан ведення обліку, за якого бухгал-терські записи на рахунках виконуються не-гайно після здійснення відповідних госпо-дарських операцій, що дає можливість у будь-який час знати про господарський і фі-нансовий стан підприємства. 2. Переносно - порядок.

АЗАРТ [АЗАРТ] (фр. hasard-випадок, ризик, від hasardise) - сильне захоплення, надто ве-лике прагнення до чогось, завзяття, запаль-ність, гарячковість.

АЗБУКА [АЗБУКА] - 1. Те саме, що й алфа-віт. 2. Найпростіший посібник з навчання грамоті - буквар. 3. Система умовних зна-ків Су музиці- нотна А., у телеграфі- те-леграфна А.). 4. Переносно - ключ до роз-в'язання чогось; найпростіша, незаперечна, всім зрозуміла істина.

АЗБУКОВНИКИ [АЗБУКОВНИКИ] - руко-писні словники й навчальні посібники XVI-XVII ст. в Україні і Росії; тип старовинних енциклопедичних словників.

АЗІЙСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ [АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ] - один із банків розвитку, що заснований у 1966 р. для надання бага-тосторонньої підтримки країнам, пю розви-ваються, у різних регіонах світу. Його номі-нальний капітал становить 1,1 млрд. аме-риканськихдоларів. Засновниками стали 19 азійських, 11 європейських країн, Канада та США.

АІО-КРИТЕРІЇ [АИО-КРИТЕРИИ] (англ. AIO measures) - критерії активності (ефектив-ності) людської діяльності, критерії певних інтересів, позицій, думок.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія