Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АДАПТИВНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА (АДАПТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА] - мобільна організаці�� фірми, організації з великим ма-невровим потенціалом, яка здатна перебу-дувати профіль виробництва, надавати по-слуги відповідно до змін кон'юнктури ринку.

АДАПТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ (АДАПТИВНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ] - здатність автоматизованої системи управління самозмінюватися для збереження своїх функціональних показни-ків у заданих межах зі зміною зовнішнього середовища.

АДВАЛОРНЕ МИТО [АДВАЛОРНАЯ ПОШЛИНА] (від латин. advalorem-відповідно до ціни, за вартістю) - різновид митного збо-ру на певні товари, який стягується у про-центному відношенні до суми митної вар-тості перевезених через кордон товарів.

АДВАЛОРНИЙ ПОДАТОК [АДВАЛОРНЫЙ НАЛОГ] - платежі на основі фіксованої про-центної ставки з вартості товару - торгові податки, податки на власність, більшість податків на імпорт тощо. Особливість А.п. полягає в тому, що він автоматично зберігає свої функції в умовах інфляції.

АДВЕНТИВНИЙ [АДВЕНТИВНЫЙ] (від ла-тин. adventicius - зайшлий) - чужий, не властивий.

АДВОКАТ (АДВОКАТ) (латин. advocatus, букв. - закликаний на допомогу) - 1. Осо-ба, яка надає професійну юридичну послугу (допомогу) громадянам, установам, підпри-ємствам і організаціям порадами, консуль-таціями, складанням правових документів, виступами захисником у суді й арбітражі від імені відповідачів і позивачів тощо. 2. Пере-носно - той, хто виступає на захист будь-кого чи будь-чого.

АДВОКАТ-КАНАЛИ [АДВОКАТ-КАНАЛЫ] - представники розподільчих товаропро-відних каналів, торгові представники під-приємств, організацій, фірм, компаній, які мають зв'язки і вихід на представників ці-льової аудиторії покупців, споживачів.

АДВОКАТУРА [АДВОКАТУРА] - добровіль-не об'єднання осіб-правників, які у встанов-леному законом порядку надають юридичну допомогу фізичним та юридичним особам у вигляді консультацій, порад, роз'яснень! до-відок з питань законодавства, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру. Значну увагу в роботі А. надають захисту звинувачених і представництву ін-тересів потерпілих, цивільних позивачів і цивільних відповідачів на попередньому слідстві й на суді у кримінальних справах, а також у наданні правової допомоги юридич-ним особам на основі договорів з ведення справ у суді та арбітражі й виконання іншої роботи правового характеру.

АДЕКВАТНА ЯКІСТЬ [АДЕКВАТНОЕ КАЧЕСТВО] - обґрунтоване судження, екс-пертне ствердження (припущення), що ба-зується на порівнянні фактичних 1 бажа-них характеристик (якісних оцінок, пара-метрів) виробів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія