Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АВТОМАТИЧНА КОМПРЕСІЯ ТЕКСТУ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ ТЕКСТА] - стиснення тексту за допомогою або частковим зберіганням його змісту.

АВТОМАТИЧНИЙ [АВТОМАТИЧЕСКИЙ] - 1. Той, що виконується пристроєм без втру-чання людини. 2. Переносно - машиналь-ний, мимовільний.

АВТОМАТИЧНИЙАНАЛІЗ ТЕКСТУ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА] - дослідження тексту природною мовою за допомо-гою ЕОМ з метою встановлення його семан-тико-синтаксичної структури на базі здій-снення процедур морфологічного, синтак-сичного й семантичного аналізу.

АВТОМАТИЧНИЙ СТАБІЛІЗАТОР (АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР] - еконо-мічна змінна, яка дає змогу без постійного втручання вирівнювати коливання в систе-мі державних фінансів і цін. Податки на при-буток компанії, корпорації та особисті дохо-ди, а також страхування від безробіття є од-ним з найефективніших А.с. у країнах з рин-ковою економікою.

АВТОМОБІЛЬНИЙ ПОДАТОК [АВТОМОБИЛЬНЫЙ НАЛОГ] - визначений держав-ними органами збір з фізичних і юридичних осіб - власників транспортних засобів для відшкодування державних витрат, пов'яза-них з утриманням доріг та гарантуванням безпеки руху транспортних засобів.

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТАРИФ [АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТАРИФ] - різновид митного збору (та-рифу), встановленого для автотранспорт-них засобів, які перетинають кордон.

АВТОНОМІЯ [АВТОНОМИЯ] (грец. autono-mia - незалежність) - 1. Самоврядування певної частини території держави (регіону), що здійснюється в обсягах, межах, перед-бачених законами даної держави (конститу-цією), напр. Автономна Республіка Крим. 2. Визначене законом, підзаконними актами право на самоврядування, на підставі якого самостійно діють підприємства, організації, установи.

АВТОНОМНИЙ [АВТОНОМНЫЙ] -той, що користується автономією.

АВТОНОМНИЙ БЮДЖЕТ [АВТОНОМНЫЙ БЮДЖЕТ] - самостійні кошториси доходів і видатків, відносно незалежні від загально-державного бюджету. А.б. мають державні і змішані підприємства та установи, а також спеціальні урядові фонди. Державні підпри-ємства та установи, які не мають права юри-дичної особи, в офіційних документах нази-вають свої кошториси приєднаними бюдже-тами, оскільки складаються як доповнення до бюджету уряду і затверджуються законо-давчим органом одночасно з кошторисами відповідних державних відомств.

АВТОНОМНІ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ [АВ-ТОНОМНЫЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ] - частина капіталовкладень цільового приз-начення, яка централізовано направляєть-ся державними органами на фінансування пріоритетних програм розвитку промисло-вості, будівництва, транспорту, споруджен-ня транспортних магістралей, об'єктів соці-альної інфраструктури тощо для забезпе-чення стабільності та економічного розвит-ку окремих регіонів, галузей народного гос-подарства, найважливіших підприємств. Ад-ресність та ефективність використання цих капіталовкладень контролюється держа-вою, її контрольно-фінансовими органами.

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія