Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АВТОМАТ [АВТОМАТ] (від грец. automatos- самодіючий) -технічний пристрій, що здій-снює будь-які процеси, д��рації (напр., технологічні операції процесу управління виробництвом, продаж товарів, надання побутових послуг) без безпосередньої учас-ті людини. Найпростіші А. були відомі ще у давнину. У ХІХст. вперше запроваджувались верстати, А. у виробничих процесах. Розвиток сучасних технологій, кібернетики та електронної обчислювальної техніки при-звів до появи А., які ведуть процеси ^опти-мальному режимі. Сучасні А. здатні не лише заміняти мускульну силу людини, а й вико-нувати ряд функцій, що здійснюються люд-ським розумом: вибирати послідовність і на-прямок дій, виконувати складні обчислен-ня 1 здійснювати логічні висновки, зберіга-ти інформацію, узагальнювати, нагрома-джувати досвід тощо. Це відкриває широкі можливості автоматизації, комп'ютеризації багатьох процесів інтелектуальної праці.

АВТОМАТИЗАЦІЯ [АВТОМАТИЗАЦИЯ] - впровадження у виробничу та невиробничу сфери систем управління машинної техні-ки, сучасних технологій з метою вдоскона-лення і поліпшення праці, підвищення її продуктивності та якості. У системі вироб-ництва А. застосовується для зменшення частки фізичної праці завдяки перенесенню ручної праці на "плечі" машинної автома-тизованої чи комп'ютерної техніки. У дер-жавному управлінні, у недержавних органі-заціях, установах та на підприємствах її за-стосування спрямоване на використання комп'ютерної техніки, сучасних систем про-грамного управління для найефективнішо-го та оперативного використання інфор-мації як цінного капіталу, що забезпечує ефективне управління соціально-економіч-ними процесами з метою досягнення пози-тивних результатів діяльності на ринку то-варів, послуг, у соціальній та культуроло-гічній сферах.

АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПО-ШУКОВА СИСТЕМА (АІПС) [АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКО-ВАЯ СИСТЕМА (АИЦС)] -сукупність мов-них, алгоритмічних і технічних засобів, при-значених для автоматичного зберігання, по-шуку, видачі необхідної інформації. Складається з двох компонентів: абстрактної АІПС (сукупність інформаційно-пошукової мови, правил індексування і критерію се-мантичної відповідності) та інформаційно-пошукового обладнання (технічних засобів пошуку і видачі інформації).

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ (АСЕП) [АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (АСЗП)] - система переказу платежів окремими особами (фізичними або юридичними), що ґрунтується на викорис-танні засобів автоматизації та обчислю-вальної техніки і здійснює насамперед авто-матизовані процедури клірингу чеків.

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (АРМ) [АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕС-ТО (АРМ)] - комплекс технічних і програм-них засобів індивідуального користування, зорієнтований на виконання певних фун-кцій. АРМ утворюється на базі комп'ютерної техніки, технічне й програмне забезпечення якої дає змогу здійснювати автоматизова-ний режим обробки інформації, створення локальних баз даних. Усе це забезпечує зрос-тання продуктивності праці.

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІН-НЯ (АСУ) [АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИС-ТЕМЫ УПРАВЛЕНИЙ (АСУ)] - сучасні сис-теми управління суспільно-економічними процесами, які забезпечують життєдіяль-ність держави. Базуються на використанні досягнень науково-технічного прогресу, люд-ського Інтелекту, комп'ютерних мереж і сис-тем, засобів космічного й електронного зв'яз-ків для обробки, систематизації, нагрома-дження інформації з наступним її викорис-танням для прийняття оптимальних рішень у розв'язанні завдань управління виробниц-твом, комерційно-підприємницькою діяль-ністю, транспортом, будівництвом, фінан-сово-банківською системою та іншими сус-пільно-економічними об'єктами й процеса-ми. Вони загалом складають ринкову, соці-альну 1 політичну інфраструктуру суспільства.

АВТОМАТИКА [АВТОМАТИКА] (від грец. automatos - самодіючий) - 1. Сукупність механізмів і пристроїв, які виконують опе-рації, певну роботу без участі людини. 2. Га-лузь науки й техніки, що стосується автома-тів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія