Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АВЕРАЖ [АВЕРАЖ] (від англ. avaraging - упосереднення) - упосереднені строки оп-лати кредитів, позик част��місячні, щоквартальні, річні тощо).

АВЕРАЖНИЙ СТРОК [АВЕРАЖНЫЙ СРОК] - узгоджені (прийняті) строки сплати кре-дитів частинами, поетапно (місяць, кварт-ал, півріччя, рік).

АВЕРС [АВЕРС] (фр. аvers, від латин, adversus - повернутий обличчям) - лицьовий бік грошової купюри, монети, медалі.

АВІА... [АВИА... ] (від латин, avis - птах) - у складних словах відповідає поняттю "авіа-ційний".

АВІАПОТЕКА [АВИАПОТЕКА] - іпотечна застава, коли як гарантійне майно застав-ляється літак, гелікоптер чи інший літаль-ний апарат.

АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ [АВИАЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ] - 1. Страхування лі-таків, вантажів від пошкоджень, аварій. 2. Страхування життя і здоров'я пасажирів під час перельоту, а також їхнього багажу на випадок втрати чи пошкодження.

АВІЗО [АВИЗО] (італ. avviso - повідомлен-ня)-у банківській, комерційній, бухгалтер-ській практиці - офіційне письмове пові-домлення одного контрагента іншому про здійснення певних грошових операцій або про зміни у взаєморозрахунках чи відправ-ці товарів; повідомлення про перерахунки грошей (зняття з рахунку тощо), залишки коштів на рахунку, про відкриття акредити-ва. Залежно від характеру операцій А. бува-ють дебетові і кредитові. В А. зазначаються його номер, дата, характер виконаної опера-ції, сума, номер рахунку платника й органі-зації, котра одержує кошти, тощо. У банків-ській практиці найчастіше застосовується у взаємних розрахунках так зване МФО А. СМФО - міжфіліальний оборот). Таке А. є розпорядженням однієї установи банку ін-шій здійснити банківські операції (перера-хувати на рахунки клієнтів кошти), або спи-сати з його рахунку відповідні суми. Для оп-тимізації операцій застосовуються зведені А., складені на підставі багатьох розрахун-кових документів.

АВІЗУВАТИ [АВИЗИРОВАТЬ] (від італ. av- VISO - повідомлення) - офіційно повідомля-ти клієнта про проведені банком (бухгалте-рією) грошові операції на його рахунку.

АВІСТА [АВИСТА] (італ. аvista- за пред'яв-ленням) - 1. Вексель на пред'явника, вида-ний без зазначення строку платежу (спла-ти). Він може бути оплачений відразу після пред'явлення. 2. Спеціальний напис на век-селі чи на будь-якому іншому цінному папе-рі, що засвідчує можливість одержання гро-шей у будь-який час після пред'явлення заз-наченого документа або після завершення визначеного векселем строку. Напис А. може бути на чеках та на поштових переказах.

АВРАЛ [АВРАЛ] (від англ. OVER - нагору і all - усі) - незаплановане залучення всього персоналу судна, підприємства, установи до виконання певних термінових робіт. Напр., при стихійних лихах, непередбачених об-ставинах чи необхідності прискорення зап-ланованих робіт, невідкладних завдань.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія