Библиотека Воеводина _ "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / О.А. Кириченко ... Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, Сучасні концепції міжнародної торгівлі, лізинг, Контрактні форми ЗЕД, Організаційна структура управління ЗЕД, Ліцензування і франчайзинг, управління персоналом, Атестація і ротація кадрів, Мотивація, Маркетингова діяльність, міжнародний маркетинг, Стратегія, Місія і цілі організації, Антидемпінгові розслідування, фінансовий менеджмент, Банківський переказ, Чеки у зовнішній торгівлі, Вексель, Ризики у міжнародних розрахунках, Транснаціональні корпорації, ТНК, Керівництво, комунікації, контроль, логістика, міжнародне торгове право, Купівля-продаж товару, Укладання договору, Міжнародні транспортні перевезення, Страхування, Товарообмін, Бартер, Передача технології, Захист інтелектуальної власності, Торгівля послугами, Фінансові і банківські відносини, Страхові підприємства, Юридичні й бухгалтерські послуги, Транспортні послуги, Телекомунікації, Будівництво, Гірнича справа, Інвестиції, Переговори, Суд, Третейський суд, Кількісні обмеження, квоти, ліцензування імпорту, Державні закупки, Митні процедури, Конвенція ЮНСІТРАЛ, Світова організація торгівлі, СОТ, Міжнародний валютний фонд, МВФ, Світовий банк, Організація економічного співробітництва і розвитку, ОЕСР, Європейський Союз, ЄС, МЕРКОСУР, Андський пакт, Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), Карибський спільний ринок (КАРІКОМ), Європейський банк реконструкції та розвитку, ЄБРР, Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА), Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), ГУУАМ, Організація Чорноморського економічного співробітництва, Співдружність Незалежних Держав, СНД, Лібералізація міжнародної торгівлі в рамках ГАТТ і СОТ, Процес інтеграції України в ЄС, Митний союз і зони вільної торгівлі
Библиотека Воеводина ... Главная страница на українській мові
 

Кириченко О.А.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с. ISBN 966-7767-51-5

Це навчальний посібник нового покоління. За оцінкою фахівців, його можна назвати енциклопедією зовнішньоекономічної діяльності і настільною книгою для бізнесменів-практиків. У посібнику послідовно розкриваються методологічні, організаційні та правові основи зовнішньоекономічної діяльності, інструментарій менеджменту в цій галузі, стратегічний, міжнародний, фінансовий та інноваційний менеджмент, система міжнародних розрахунків та фінансування зовнішньої торгівлі, особливості стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства, стратегія та особливості діяльності України у цій сфері міжнародних відносин.
Розраховано насамперед на працівників компаній, фірм, закладів та організацій, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Книга відповідає програмі навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" і може бути базовим навчальним посібником для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

УДК 339.97(075.8) ББК 65.9(4УКР)8я73
ISBN 966-7767-51-5
© О.А. Кириченко та інші автори, 1998
© О.А. Кириченко та інші автори, зі змінами, 2000
© О.А. Кириченко, зі змінами, 2002 © Видавництво "Знання-Прес", 2002


 


Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

Окрашивание ресниц где сделать окраску ресниц.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глава 1. Теоретичні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
1.1. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні
1.1.1. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
1.2. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
1.2.1. Принципи зовнішньоекономічної діяльності
1.3. Еволюція поглядів на управління зовнішньоекономічною діяльністю
1.3.1. Класичні концепції міжнародної торгівлі
1.3.2. Регулятивні теорії розвитку
1.3.3. Сучасні концепції міжнародної торгівлі
1.4. Функціональний та предметний підходи в менеджменті
1.5. Предмет і завдання курсу

Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глава 2. Організаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністю
2.1. Основні види зовнішньоекономічної діяльності
2.1.1. Міжнародна торгівля
2.1.2. Міжнародний лізинг
2.1.3. Використання активів із-за кордону
2.1.4. Контрактні форми зовнішньоекономічної діяльності
2.1.5. Міжнародні інвестиції
2.2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності
2.3. Чинники управління зовнішньоекономічною діяльністю
2.4. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю
2.5. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності через посередників
2.6. Контрактні форми зовнішньоекономічної діяльності
2.7. Ліцензування і франчайзинг

Глава 3. Управління персоналом
3.1. Сутність управління персоналом
3.1.1. Система управління персоналом
3.1.2. Стратегія управління персоналом
3.2. Структура управління персоналом
3.2.1. Планування персоналу
3.2.2. Підбір персоналу
3.2.3. Оцінювання персоналу
3.3. Навчання та підвищення кваліфікації
3.4. Атестація і ротація кадрів
3.5. Мотивація персоналу
3.6. Соціальне партнерство

Глава 4. Основи маркетингової діяльності
4.1. Маркетингова діяльність
4.1.1. Сутність маркетингу
4.1.2. План маркетингу
4.2. Особливості міжнародного маркетингу
4.3. Інструментарій маркетингу
4.4. Організаційна структура маркетингової діяльності
4.5. Технологія маркетингової діяльності

Розділ III. ІНСТРУМЕНТАРІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глава 5. Стратегічний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
5.1. Стратегія у зовнішньоекономічній діяльності
5.2. Вибір стратегічного профілю зовнішньоекономічної діяльності
5.3. Стратегічне планування
5.3.1. Зміст і послідовність стратегічного планування
5.3.2. Розробка стратегії поведінки підприємства на зовнішньому ринку
5.3.3. Процес стратегічного планування
5.3.4. Місія і цілі організації
5.3.5. Аналіз зовнішнього середовища
5.3.6. Аналіз сильних і слабких сторін організації
5.4. Розробка базової стратегії
5.4.1. Антидемпінгові розслідування
5.5. Стратегія експорту
5.6. Стратегія імпорту
5.7. Глобальна стратегія
5.8. Стратегічний контроль

Глава 6. Фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
6.1. Сутність фінансового менеджменту
6.2. Міжнародні розрахунки
6.2.1. Банківський переказ
6.2.2. Чеки у зовнішній торгівлі
6.2.3. Вексель
6.3. Міжнародні валютні ринки
6.4. Фінансування зовнішньої торгівлі
6.5. Ризики у міжнародних розрахунках

Глава 7. Менеджмент у міжнародних корпораціях
7.1. Транснаціональні корпорації
7.2. Особливості функцій менеджменту і планування в міжнародних корпораціях
7.2.1. Планування в ТНК
7.3. Прийняття управлінських рішень у транснаціональних компаніях
7.4. Організаційна структура міжнародних корпорацій і культура їх діяльності
7.5. Управління персоналом у міжнародних компаніях
7.6. Керівництво, комунікації і контроль у транснаціональних корпораціях

Глава 8. Міжнародна логістика
8.1. Поняття логістики: сутність і значення
8.2. Концепція і структура логістики
8.3. Логістична система як складова менеджменту
8.4. Створення міжнародних логістичних систем

Розділ IV. МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕ ПРАВО

Глава 9. Юридичний характер менеджменту. Право і менеджмент

Глава 10. Види підприємництва в зовнішньоекономічній діяльності
10.1. Форма і організація підприємств
10.2. Фізичні особи
10.3. Юридичні особи
10.3.1. Товариства
10.3.2. Товариства з обмеженою відповідальністю. Акціонерні товариства
10.3.3. Інші об'єднання
10.4. Державні торгові підприємства
10.5. Представництва і агентства підприємств

Глава 11. Види міжнародних угод торгового характеру
11.1. Купівля-продаж товару
11.1.1. Укладання договору
11.1 .2. Виконання зобов'язань за договором
11.1.3. Наслідки невиконання договору
11.1.4. Неможливість виконання
1 .2. Міжнародні транспортні перевезення
1 .3. Страхування
1 .4. Платіж. Правові основи здійснення платежу
11.5. Гарантії і фінансування купівлі-цродажу
11.6. Зберігання товару на складі
11.7. Товарообмін. Бартер
11.8. Передача технології. Захист інтелектуальної власності
11.9. Торгівля послугами
11.9.1. Фінансові і банківські відносини
11.9.2. Страхові підприємства
11.9.3. Юридичні й бухгалтерські послуги
11.9.4. Транспортні послуги
11.9.5. Телекомунікації
11.9.6. Будівництво
11.9.7. Гірнича справа
11.10. Інвестиції

Глава 12. Вирішення міжнародних комерційних спорів
12.1. Переговори
12.2. Суд
12.3. Третейський суд
12.4. Виконання іноземних судових рішень

Розділ V. СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Глава 13. Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю
13.1. Роль права і держави. Обмеження влади держави
13.2. Регулювання імпорту
13.2.1. Цілі обмеження імпорту
13.2.2. Засоби обмеження імпорту
13.2.3. Міжнародні зусилля щодо зменшення нетарифних обмежень імпорту
13.2.4. Кількісні обмеження, квоти і ліцензування імпорту
13.2.5. Державні закупки
13.2.6. Стандарти на товари
13.2.7. Митні процедури
13.2.8. Захист вітчизняних виробників від імпорту
13.2.9. Обмеження імпорту. Фінансовий контроль
13.3. Регулювання експорту
13.3.1. Ситуація у світі
13.3.2. Регулювання експорту в Україні
13.4. Регулювання інвестування. Передача технологій
13.5. Створення закордонних підприємств і представництв
13.6. Регулювання торгівлі послугами

Глава 14. Міжнародний розвиток торгових відносин
14.1. Найважливіші міжнародні угоди
14.1.1. Конвенція ЮНСІТРАЛ про договори міжнародної купівлі-продажу товарів
14.1.2. Міжнародні правила перевезення товарів
14.1.3. Конвенції про платежі
14.2. Головні міжнародні організації
14.2.1. Світова організація торгівлі
14.2.2. Міжнародний валютний фонд і Світовий банк
14.2.3. Організація економічного співробітництва і розвитку
14.2.4. Європейський Союз
14.2.5. МЕРКОСУР
14.2.6. Андський пакт
14.2.7. Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН)
14.2.8. Карибський спільний ринок (КАРІКОМ)
14.2.9. Європейський банк реконструкції та розвитку
14.2.10. Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА)
14.2.11. Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД)
14.2.12. ГУУАМ
14.2.13. Організація Чорноморського економічного співробітництва
14.2.14. Співдружність Незалежних Держав

Глава 15. Зовнішньоекономічні відносини України
15.1. Формування відкритої економіки
15.2. Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі
15.3. Концептуальні основи зовнішньоекономічної стратегії
15.4. Механізм реалізації зовнішньоекономічної політики

Глава 16. Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз і приєднання до ГАТТ/СОТ
16.1. Лібералізація міжнародної торгівлі в рамках ГАТТ і СОТ
16.2. Процес інтеграції України в ЄС
16.3. Митний союз і зони вільної торгівлі