Библиотека Воеводина _ Господарське право України / В.С. Щербина Бібліотека Воєводіна. У електронній книзі ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО розглянуто: товариство, державна і приватна власність, договори, банкрутство, регулювання цін, майно, приватизація, біржа, страхування, зовнішньоекономічна діяльність, арбітраж, інвестиції та кредит, орендаВ. С. Щербина    Господарське право
на украинском языке

Щербина В. С.
Щ64 Господарське право України: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 384 с.
ISBN 966-7784-86-X

У пропонованому посібнику відповідно до програми курсу висвітлено основні правові інститути загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання окремих сфер господарського життя на основі чинного господарського та господарського процесуального законодавства України. Головну увагу зосереджено на правових питаннях господарської діяльності та управління нею. Призначений для студентів і аспірантів, які вивчають курс господарського права, а також юрисконсультів, адвокатів, підприємців і всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання господарської діяльності. Нормативні акти подано станом на 1 вересня 2001 року.

Библиотека Воеводина ... Главная страницаТексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

Зміст

Вступ
ref="str/r001.html">Розділ І Поняття та принципи підприємницької діяльності
§ 1. Поняття та зміст підприємництва
§ 2. Умови здійснення підприємництва
§ 3. Підприємець і держава

Розділ II
Господарські правовідносини та господарське право
§ 1. Предмет регулювання господарського права
§ 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види
§ 3. Методи господарського права

Розділ III Господарське законодавство
§ 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства
§ 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види
§ 3. Система господарського законодавства
§ 4. Проблеми вдосконалення господарського законодавства

Розділ IV Суб'єкти господарського права
§ 1. Поняття суб'єкта господарського права
§ 2. Види суб'єктів господарського права
§ 3. Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права

Розділ V Правовий статус підприємств
§ 1. Поняття підприємства
§ 2. Організаційно-правові форми підприємств
§ 3. Створення підприємства
§ 4. Установчі документи підприємства
§ 5. Державна реєстрація підприємства
§ 6. Припинення діяльності підприємства

Розділ VI Правовий статус акціонерних товариств
§ 1. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства
§ 2. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства
§ 3. Майно та майнові права в акціонерному товаристві
§ 4. Правовий режим акцій
§ 5. Правовий режим дивідендів
§ 6. Управління акціонерним товариством

Розділ VII Правове становище інших господарських товариств
§ 1. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю
§ 2. Повне товариство
§ 3. Командитне товариство

Розділ VIII Правове становище господарських об'єднань
§ 1. Поняття господарського об'єднання. Законодавство і про господарські об'єднання
§ 2. Види господарських об'єднань
§ 3. Функції та компетенція господарського об'єднання
§ 4. Правовий статус промислово-фінансових груп

Розділ IX Правове регулювання відносин власності в економіці України
§ 1. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності
§ 2. Право державної власності
§ 3. Право колективної власності
§ 4. Право приватної власності
§ 5. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ

Розділ X Загальна характеристика господарських договорів
§ 1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору
§ 2. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України
§ 3. Функції господарського договору
§ 4. Форма господарського договору
§ 5. Порядок укладання господарських договорів
§ 6. Виконання господарських договорів

Розділ XI Господарсько-правова відповідальність
§ 1. Поняття відповідальності в господарському праві
§ 2. Функції відповідальності
§ 3. Види відповідальності
§ 4. Підстави відповідальності

Розділ XII Правове регулювання банкрутства
§ 1. Поняття банкрутства Суб'єкти у відносинах банкрутства
§ 2. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству
§ 3. Підстави для застосування банкрутства
§ 4. Провадження у справах про банкрутство
§ 5. Ліквідаційна процедура
§ 6. Мирова угода

Розділ XIII Правове регулювання цін та ціноутворення
§ 1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення
§ 2. Види цін та порядок їх встановлення
§ 3. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення

Розділ XIV Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні
§ 1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію
§ 2. Правове становище Антимонопольного комітету
§ 3. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання
§ 4. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
§ 5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Розділ XV Правове регулювання оренди державного та комунального майна
§ 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди
§ 2. Сторони в договорі оренди
§ 3. Порядок укладення договору оренди
§ 4. Умови договору оренди
§ 5. Припинення договору оренди
§ 6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні

Розділ XVI Правові засади приватизації державного та комунального майна
§ 1. Поняття та головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію
§ 2. Об'єкти приватизації
§ 3. Суб'єкти приватизації
§ 4. Приватизаційний процес
§ 5. Способи приватизації
§ 6. Договірні відносини приватизації

Розділ XVII Правове регулювання діяльності транспорту
§ 1. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України
§ 2. Законодавство про транспорт
§ 3. Правове становище транспортних організацій
§ 4. Транспортні господарські договори

Розділ XVIII Правове регулювання банківської діяльності
§ 1. Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види
§ 2. Поняття та види кредиту. Кредитний договір
§ 3. Порядок відкриття рахунків у банках
§ 4. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті

Розділ XIX Правове регулювання біржової діяльності в Україні
§ 1. Поняття та юридичні ознаки біржі
§ 2. Функції, права та обов'язки біржі
§ 3. Види біржових угод
§ 4. Правила біржової торгівлі
§ 5. Правовий статус фондової біржі

Розділ XX Правове регулювання страхової діяльності
§ 1. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність
§ 2. Правове становище учасників страхової діяльності
§ 3. Державний нагляд за страховою діяльністю

Розділ XXI Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
§ 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання
§ 2. Правовий режим іноземних інвестицій
§ 3. Правовий режим вільних економічних зон

Розділ ХХII Захист прав суб'єктів господарської діяльності в арбітражному суді
§ 1. Правове становище арбітражних судів
§ 2. Підвідомчість справ арбітражним судам. Підсудність справ
§ 3. Доарбітражне врегулювання господарських спорів
§ 4. Вирішення спорів арбітражним судом

Список рекомендованої літератури