Библиотека Воеводина _ "Фінанси підприємств" / за ред. А.М. Поддєрьогіна
на українській мові
 

Автори:
А. М. Поддерьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам, А. М. Павліковський, О. В. Павловська, В. 3. Потій, А. П. Куліш, О. О. Терещенко, Н. П. Шульга, С. А. Булгакова
Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с., іл.
ISBN 966-574-010-5


Підручник підготовлено відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни "Фінанси підприємств", яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки й підприємництва. У ньому висвітлено сутність і організацію фінансів підприємств, організацію розрахунків і кредитування підприємств, формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств, організацію оборотних коштів і фінансування відтворення основних фондів, фінансове планування, методику аналізу фінансового стану, проведення фінансової санації підприємств. У третьому виданні враховано зміни в законодавстві: як у податковому, так і щодо інших питань фінансової діяльності.
Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів, бізнесменів.

ББК 65.290-93

Библиотека Воеводина ... Главная страница 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗМІСТ

Вступ

<�СНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Сутність і функції фінансів підприємств
1.2. Грошові фонди та фінансові ресурси
1.3. Основи організації фінансів підприємств
1.4. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи
1.5. Зміст та завдання управління фінансами підприємств
Контрольні питання до розділу 1

Розділ 2. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Розрахункові й касові операції
2.1.1. Сутність грошових розрахунків підприємств
2.1.2. Безготівкові й готівкові розрахунки
2.1.3. Проведення касових операцій
2.1.4. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття
2.2. Форми безготівкових розрахунків
2.2.1. Принципи організації розрахунків
2.2.2. Розрахунки платіжними дорученнями
2.2.3. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями
2.2.4. Розрахунки чеками
2.2.5. Розрахунки акредитивами
2.2.6. Вексельна форма розрахунків
2.3. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
Тести до розділу 2

Розділ 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
3.1. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств
3.2. Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг
3.3. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності
3.4. Формування валового і чистого доходу
Контрольні питання до розділу 3

Розділ 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ
4.1. Формування прибутку підприємства
4.1.1. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства
4.1.2. Формування прибутку підприємства
4.1.3. Прибуток від реалізації продукції та його формування
4.1.4. Методи розрахунку прибутку від реалізації
4.1.5. Сутність і методи обчислення рентабельності
4.2. Розподіл і використання прибутку
4.2.1. Розподіл прибутку підприємства
4.2.2. Використання чистого прибутку
Тести до розділу 4

Розділ 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
5.1. Сутність оподаткування підприємств і податкова система
5.1.1. Сутність податків і їх функції
5.1.2. Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні
5.2. Оподаткування прибутку підприємств
5.2.1. Становлення оподаткування прибутку
5.2.2. Чинний порядок оподаткування прибутку
5.3. Платежі за ресурси
5.3.1. Плата за землю
5.3.2. Фіксований сільськогосподарський податок
5.3.3. Податок із власників транспортних засобів
5.3.4. Податок на нерухоме майно (нерухомість)
5.4. Непрямі податки, які сплачують підприємства
5.4.1. Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств
5.4.2. Мито
5.4.3. Акцизний збір
5.4.4. Податок на додану вартість
5.5. Збори і цільові відрахування, які сплачують підприємства
5.6. Місцеві податки і збори
5.7. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва
Тести до розділу 5

Розділ 6. ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
6.1. Сутність і основи організації оборотних коштів
6.1.1. Сутність, склад і структура оборотних коштів
6.1.2. Класифікація і принципи організації оборотних коштів
6.2. Визначення потреби в оборотних коштах
6.2.1. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах
6.2.2. Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів
6.2.3. Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів
6.2.4. Нормування оборотних коштів для створення запасів готової продукції
6.2.5. Розрахунок нормативу оборотних коштів економічним методом
6.3. Джерела формування оборотних коштів
6.3.1. Власні джерела формування оборотних коштів
6.3.2. Використання банківських кредитів для формування оборотних коштів
6.3.3. Залучення коштів інших суб'єктів господарювання
6.4. Показники стану і використання оборотних коштів
6.4.1. Показники стану власних оборотних коштів
6.4.2. Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання
6.4.3. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства
Тести до розділу 6

Розділ 7. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
7.1. Необхідність та сутність кредитування підприємств
7.1.1. Кругооборот коштів підприємств та необхідність залучення кредитів
7.1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам
7.2. Банківське кредитування підприємств
7.2.1. Види банківського кредиту та їх характеристика
7.2.2. Умови та порядок отримання банківського кредиту
7.2.3. Порядок погашення банківського кредиту підприємством
7.3. Небанківське кредитування підприємств
7.3.1. Комерційне кредитування підприємств
7.3.2. Лізингове кредитування підприємств
7.3.3. Державне кредитування підприємств
7.3.4. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів
Тести до розділу 7

Розділ 8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
8.1. Сутність основних засобів та їх відтворення
8.2. Показники стану та ефективності використання основних засобів
8.3. Знос і амортизація основних засобів
8.4. Сутність і склад капітальних вкладень
8.5. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень
8.6. Фінансування ремонту основних засобів
Тести до розділу 8

Розділ 9. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення
9.2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств
9.3. Показники фінансового стану підприємства
9.4. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства
9.5. Оцінка фінансової стійкості підприємства
9.6. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства
Тести до розділу 9

Розділ 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
10.1. Фінансова стратегія підприємств
10.2. Зміст, завдання та методи фінансового планування
10.3. Зміст фінансового плану та порядок його складання
10.4. Зміст і значення оперативного фінансового плану
Тести до розділу 10

Розділ 11. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ
11.1. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення
11.1.1. Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють
11.1.2. Економічна сутність санації підприємств
11.1.3. Менеджмент фінансової санації підприємства
11.1.4. Випадки, коли приймається рішення про фінансову санацію підприємств
11.1.5. Класична модель фінансової санації
11.2. Санаційний аудит
11.2.1. План санації
11.2.2. Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення
11.2.3. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі
11.2.4. Аудит фінансової сфери підприємства
11.2.5. Ситуація підприємства на ринках факторів виробництва та збуту готової продукції
11.2.6. Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць на підприємстві
11.2.7. Акт аудиторської перевірки
11.3. Фінансові джерела санації підприємств
11.3.1. Форми фінансової санації
11.3.2. Внутрішні джерела фінансової санації
11.3.3. Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства
11.3.4. Санація із залученням коштів власників підприємства
11.3.5. Альтернативна санація
11.3.6. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника
11.3.7. Фінансова участь персоналу в санації підприємства
11.3.8. Державна фінансова підтримка санації підприємств
11.4. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств
11.4.1. Доарбітражне врегулювання господарських спорів
11.4.2. Арбітражне врегулювання господарських спорів
11.4.3. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств
11.4.4. Порядок оголошення підприємства банкрутом
11.4.5. Задоволення претензій кредиторів
11.4.6. Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду
11.4.7. Мирова угода
11.4.8. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації)
11.4.9. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство
Тести до розділу 11.


Література.