Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ХОЛЬД [ХОЛЬД] - міра площі в Угорщині, дорівнює 0,432 га.

ХОПЕР [ХОПЕР] - саморозвантажний вагон з ку-зовом - бункером, яким перевозять стійкі вантажі.

ХРОНІКА [ХРОНИКА] - 1. Запис істо-ричних подій у хронологічній послідовнос-ті. 2. Літературно-журналістський жанр, коротке повідомлення про перебіг певних подій; послідовна тривала констатація пев-них фактів, плинності подій. 3. Розділ корот-ких повідомлень у пресі.

ХРОНІЧНИЙ [ХРОНИЧЕСКИЙ] -довготри-валий, неспинний, затяжний (процес).

ХРОНО... [ХРОНО...] - у складних словах відповідає поняттю "час" (напр., хронометр).

ХРОНОЛОГІЯ [ХРОНОЛОГИЯ] - 1. Істо-рична дисципліна, що встановлює точні дати подій, джерел. 2. Послідовність дій, подій у часі. 3. Таблиця з переліком подій у часовій послідовності.

ХРОНОМЕТРАЖ (ХРОНОМЕТРАЖ] - вимірювання кількіс-них показників виконання певних робіт, здійснення певних операцій за одиницю часу (секунду, хвилину, годину, день); один із головних засобів вивчення затрат часу на виконання елементів робіт, виробничих опе-рацій з метою визначення продуктивності праці, ефективності витрат. Див. також Фотохронометраж.

ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ [ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ] - основні та підсобні промисли з виготовлення художньо оздоб-лених виробів і сувенірів, що відображають місцеві особливості традиційних національ-них художніх напрямів. У народних Х.п. поєднуються виробництво предметів спо-живання з народною художньою творчістю. Вироби Х.п. є одночасно предметами вжит-ку і творами декоративно-ужиткового мис-тецтва. Х.п. базуються на ручній творчій праці народних майстрів-митців. Розрізняють кілька видів Х.п., що характеризу-ються такими ознаками: національними (українські, російські, грузинські тощо); етнографічними (бойківські, гуцульські, лемківські, подільські); територіальними (київські, полтавські, закарпатські та ін.). Їх розрізняють також за сировиною (металеві, керамічні, скляні, дерев'яні, шкіряні тощо); прийомами та технікою художнього оздоб-лення (вишивання, ткацтво, гаптування, різьблення, розпис, чеканка, плетіння та ін.); типом, видом і мотивами малюнка, ор-наменту (рослинний, тваринний, геомет-ричний, овальний); призначенням (для осо-бистого та загального користування); вида-ми (предмети хатнього вжитку, меблі, збруя, одяг, взуття, галантерейні вироби, сувеніри тощо); асортиментом (килими, скатерки, сорочки, рушники, киптарі, кресані, ба-рильця, куманці, писанки та ін.).

ХУНТА [ХУНТА] - 1. Назва громадсько-політичних ор-ганізацій, об'єднань, спілок, комісій в іспа-номовних країнах (Іспанія та більшість кра-їн Латинської Америки). 2. Військові союзи і організації, які приходять до влади шляхом військових переворотів і встановлюють, як правило, режим диктатури.

ХУТІР [ХУТОР] - сільські землеробські од-нодворові чи небагатодворові поселення в Україні, на Кубані і на Дону, що існували до 1940р.