Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ХЕДЖ КОРОТКИЙ [ХЕДЖ КОРОТКИЙ] - купівля ф'ючер-сного контракту для захисту від можливого зниження цін.

ХЕДЖ ЧИСТИЙ [ХЕДЖ ЧИСТЫЙ] - - термінова угода з метою "замкнути" позичковий процент і таким чином застрахуватися від можливого падін-ня ставки позичкового процента.

ХЕДЖЕР [ХЕДЖЕР] - фірма або банк, що здійснюють операції хеджування на ф'ючерсній біржі.

ХЕДЖИНГ [ХЕДЖИНГ] - 1. Страхування від цінових ризиків. 2. Ф'ючерсний контр-акт, який слугує для страхування від ціно-вих ризиків.

ХЕДЖУВАННЯ (ХЕДЖИРОВАНИЕ] - форма страхуван-ня ціни (вартості) товару або прибутку, валютного ризику при здійсненні ф'ючер-сних угод у банківській, страховій, біржовій та комерційній практиці. Учасники угоди мають можливість застерегтись, знизити ступінь фінансового ризику, пов'язаного з можливою зміною кон'юнктури ринку, по-питу чи рівня цін упродовж виконання умов угоди.

ХЕМІТРОН [ХЕМИТРОН] - різновид елек-троннопроменевої трубки, яку використову-ють, напр., для візуального подання інфор-мації при взаємодії людини з обчислюваль-ною машиною.

ХИМЕРА [ХИМЕРА] - 1. У давньогрецькій міфології - страховисько з головою лева, тулубом кози й хвостом дра-кона. 2. Переносно - витвір хворобливої уяви, фантастична, нездійсненна, диво-вижна мрія.

ХОБІ [ХОББИ] - захоплення, улюблене занят-тя на дозвіллі.

ХОЛ [ХОЛЛ] - велике приміщен-ня для очікування, невимушеного спілку-вання. Інша назва- вестибюль.

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ [ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ] - добровільне об'єднання підприємств, організацій - суб'єктів підприємницької ді-яльності з метою досягнення спільних кор-поративних інтересів на акціонерних заса-дах. Кожен з акціонерів, маючи юридичну самостійність, діє на ринку відповідно до спільних інтересів Х.к„ визначених програ-мою, спеціально прийнятою угодою. Воло-діючи пакетом акцій, часто контроль-ним.керівництво Х.к. спрямовує діяльність підприємств-акціонерів. Це використову-ється для проведення єдиної політики і здій-снення єдиного контролю за дотриманням загальних інтересів великих корпорацій чи для прискорення диверсифікації. У межах Х.к. акціонери самостійно ведуть підприєм-ницьку діяльність, конкуруючи з іншими компаніями - членами холдингу. При цьо-му сама Х.к. не має права здійснювати ви-робничу (комерційну) діяльність.