Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ХАО [ХАО] - розмінна монета В'єтнаму. Дорівнює 1/10 донга.

ХАОС [ХАОС] - 1. У давньог-рецькій міфології - безмежний простір, без-ладна суміш матеріальних елементів світу, з яких начебто виникли Гея (земля), Ерос (ко-хання), Ереб (морок) та Нюкта (ніч), що дали початок усьому існуючому. 2. Переносно - цілковите безладдя.

ХАРАКТЕР [ХАРАКТЕР] - 1. Сукупність стійких психічних, психологічних та інших властивостей людини, що формується в процесі її виховання, навчання, праці, гро-мадської діяльності; вдача. 2. Твердість, сила волі, наполегливість у досягненні мети.

ХАРАКТЕРИСТИКА [ХАРАКТЕРИСТИКА] - те, що служить відмінною ознакою) - 1. Визначення якостей конкретної людини або чого-небудь. 2. Офіційний документ про ді-яльність певної людини.

ХАРАКТРОН [ХАРАКТРОН] - знакова індикаторна електроннопроменева трубка, що використовується для відтворен-ня на екрані букв, цифр та інших знаків, за-несениху запам'ятовуючий пристрій. Засто-совується у пристроях відображення, відтво-рення інформації з обчислювальних машин.

ХАРДВЕР [ХАРДВЕР] - галузь промисловос-ті, яка виготовляє матеріальну частину обчислювальної техніки.

ХАРИЗМА [ХАРИЗМА] - виключна обдарованість, яка вирізняє (виокремлює) особу се-ред інших.

ХАРТІЯ [ХАРТИЯ] - 1. Грамота, політичний документ, що висловлює основ-ні вимоги широкого народного руху (права, привілеї). 2. У середні віки документ, який засвідчував якісь права або привілеї. 3. Назва деяких міжнародних актів і угод, декларацій суспільно-політичного значен-ня. 4. Документ публічно-правового, соці-ально-економічного характеру. 5. Старо-винний рукопис.

ХАТРИНГ [ХАТРИНГ] - середньостроковий договір оренди устаткування, одна з форм лізингу, що займає проміжне становище між звичайним лізингом і рейтингом.

ХЕДЖ ДОВГИЙ [ХЕДЖ ДЛИННЫЙ) - угода страхування про-давців і покупців від можливого підвищен-ня цін. Досягається купівлею разом з основ-ним торговельним договором додаткового ф'ючерсного контракту.