Библиотека Воеводина ... Управління зовнішньоекономічною діяльністю / за ред. А.І. Кредісова ... реферати курсова робота диплом бакалаврська курсова економіка реферат фінанси дипломна робота бізнес політекономія економікс суд юриспруденція опт право маркетинг брендінг література бібліотека книжки студент реферат підручник теорія інвестиції менеджмент управління підприємництво підприємство реклама міжнародна словник енциклопедія історія ЗЕД тнк корпорація концерн консорціум аудит страхування біржа гроші кредит збут ресторан паблік рілейшнз public relations PR персонал фірма компанія безкоштовно free фокус-группа focus-groups дослідження ринку архів журнал стаття аналіз коментарі  Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Управління зовнішньоекономічною діяльністю" / за ред. А.І. Кредісова


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

ПЕРЕДМОВА ДО 1-ГО ВИДАННЯ
Як наука і як навчальна дисципліна управління, або менеджмент, існує трохи більше ста років. Проте за такий незначний період своєї історії управління досягло величезного прогресу, аналогу якому немає.
Особливо помітний цей прогрес у країнах із сформованою ринковою економікою. Тому не випадково у літературі економічно розвинутих країн поняття управління (менеджмент) межує із такими поняттями, як бізнес і підприємництво. Не випадковим є і те, що система освіти з менеджменту, як правило, ототожнюється з бізнесовою освітою. Шкіл менеджменту (бізнесу), усіляких університетських програм управління або спеціалізованих центрів з перепідготовки спеціалістів у цій сфері налічується сьогодні в США, Англії, Франції, Німеччині, Японії та інших розвинутих країнах сотні і навіть тисячі.
Усе більше поширюється при цьому така відносно нова галузь знань, як управління зовнішньоекономічною діяльністю чи міжнародним бізнесом. Дослідження в цій сфері знань, їх викладання отримали в повоєнний період на Заході організаційне оформлення (у 1960 p., наприклад, була створена Академія міжнародного бізнесу - Academy of International Business, AIB), а в США - навіть державну фінансову допомогу відповідно до Програми САЙБЕР (CIBER - Center for international Business Education and Research).
Іншою є історія розвитку управлінських знань і відповідної підготовки інтелектуальних і професійних кадрів у республіках колишнього СРСР, у тому числі в Україні. Засновник СРСР В. І. Ленін побачив у розвитку управління важливий чинник економічного прогресу суспільства. Практично одночасно, а часом
навіть із випередженням країн Заходу, у СРСР налагоджувалася підготовка управлінських кадрів (курси "червоних директорів", робфаки, промислові академії, інститути підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів тощо). Ще в 1931 p., тобто задовго до того, як на Заході зародилася система освіти для міжнародного бізнесу, у СРСР була створена Всесоюзна академія зовнішньої торгівлі (ВАЗТ).
Проте торгівля в колишньому СРСР не відповідала її розумінню на Заході. Вона не була пов'язана з реальним ринком, із дією об'єктивних законів товарно-грошових відносин, із бізнесом. Освіта управлінських кадрів зводилася до засвоєння постанов партії й уряду, а мистецтво управління - до вміння підпорядковувати і підпорядковуватися державному командно-бюрократичному центру керівництва господарством. Державна монополія зовнішньої торгівлі, яка існувала в СРСР, означала, що і сфера зовнішньоекономічної діяльності в країні не була аналогічною міжнародному бізнесу країн Заходу. Підготовка кадрів управління для цієї діяльності в ліпшому разі зводилась до вивчення іноземної мови, а не того, що згодом у країнах із ринковою економікою склало такі навчальні дисципліни, як міжнародний менеджмент і міжнародний маркетинг.
Ситуація різко змінилася з розпадом радянської системи. У 90-х роках виникла гостра потреба в керівних кадрах і спеціалістах-управлінцях для трансформації цієї системи, а в перспективі - і для розвитку ринкової економіки. Як і в інших незалежних державах, котрі виникли на місці колишнього СРСР, в Україні бурхливо розквітнув ринок освітніх послуг для бізнесу, особливо міжнародного. Останнє було зумовлене низкою обставин, зокрема:
* переходом до економіки, відкритої для раніше невідомого нам міжнародного бізнесу;
* зародженням ринкових міжнародних відносин там, де існували адміністративно-командні відносини суб'єктів господарювання колишньої єдиної держави;
* гострою потребою України як нової незалежної держави у входженні до міжнародного економічного співтовариства, до міжнародного поділу праці;
* необхідністю швидкої й ефективної реалізації порівняльних переваг у зовнішній торгівлі, що історично склалися в Україні;
* з'ясуванням специфічного національного стилю в управлінні, в організаційній поведінці для досягнення бажаних результатів власними й іноземними господарниками-бізнесменами.
Названі і не названі обставини визначили як актуальність видання цієї книги, так і її особливості. Говорячи про актуальність, слід звернути увагу на те, що якщо з управління взагалі в Україні та в інших країнах СНД у 90-ті роки були опубліковані окремі праці вітчизняних і зарубіжних (у перекладі) авторів, то з управління зовнішньоекономічною діяльністю їх практично не було.
Цим зумовлена перша особливість роботи - її абсолютна новизна на ринку навчальної літератури не тільки в Україні, а й в інших країнах СНД.
Друга особливість - це оригінальність роботи з погляду структури подання та змістовності матеріалу порівняно з аналогічними працями, виданими раніше.
Третя особливість роботи полягає в максимальному наближенні теоретичних проблем управління зовнішньоекономічною діяльністю до реальних трансформаційних процесів суспільств із перехідними економіками, і насамперед України.
Нарешті, ще однією особливістю цієї книги є прагнення авторів не тільки допомогти студентам розібратися в процесах, що відбуваються у міжнародному бізнесі, а й навчити їх приймати конкретні управлінські рішення. Для цього в книзі теоретичні положення ілюструються прикладами з діяльності урядових органів або відповідних структур - реально існуючих компаній і фірм. Наприкінці кожного розділу студентам дається можливість перевірити правильність отриманих знань і прийнятих рішень, відповідаючи на теоретичні або практичні питання, що стосуються зовнішньоекономічної діяльності.
Сподіваємося, що читачі зрозуміють труднощі, які постали перед авторами як першопроходцями дослідження і висвітлення проблем управління зовнішньоекономічною діяльністю. Природно, що всі зауваження і побажання автори сприймуть із вдячністю і врахують у подальшій роботі.

Передмова до 2-го видання  >>