Библиотека Воеводина ... Управління зовнішньоекономічною діяльністю / за ред. А.І. Кредісова ... реферати курсова робота диплом бакалаврська курсова економіка реферат фінанси дипломна робота бізнес політекономія економікс суд юриспруденція опт право маркетинг брендінг література бібліотека книжки студент реферат підручник теорія інвестиції менеджмент управління підприємництво підприємство реклама міжнародна словник енциклопедія історія ЗЕД тнк корпорація концерн консорціум аудит страхування біржа гроші кредит збут ресторан паблік рілейшнз public relations PR персонал фірма компанія безкоштовно free фокус-группа focus-groups дослідження ринку архів журнал стаття аналіз коментарі
на українській мові

Rampa mobile di carico, Rampe di carico da piazzale, Rampe di carico per camion

 

ББК 65.58я73 УДК 339.9 (075.8) У 61 У 61

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних вузів і факультетів
Управління зовнішньоекономічною діяльністю:
Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
ISBN 966-7807-10-Х
Розглядається управління зовнішньоекономічною діяльністю на світогосподарському та національному рівнях, викладається менеджмент міжнародних підприємницьких проектів, показана техніка залучення ресурсів для їх реалізації.
Зроблено історичний огляд теорій управління зовнішньоекономічною діяльністю.
Для викладачів і студентів економічних вузів і факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також для вчених, економістів-практиків, державних службовців.

ISBN 966-7807-10-Х
© Кредісов А.І., Березовенко С.М., Биков Г.М., Волошин В.В., Мазуренко В.П., Расшивалов Д.П., Серажим В.І., Ступницький О.І., Тищенко A.M., Черняк З.С., Потапов І.Ю., 2002

Библиотека Воеводина ... Главная страница 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

Rampa da piazzale, Rampe di carico, Rampe mobili

ЗМІСТ

Передмова до 1-го видання

Передмова до 2-го видання

Вступ
Розділ 1. Теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю (історичний огляд)
1. Перші теорії зовнішньої торгівлі й управління зовнішньоекономічною діяльністю
Розроблення основ теорії міжнародної торгівлі. Абсолютні переваги
Порівняльні переваги
Природний розподіл грошового металу
2. Сучасні концепції зовнішньоекономічної діяльності
Кейнсіанство
Монетаризм
Теорія Хекшера - Оліна
Сучасна теорія міжнародного руху капіталу
Економетричне трактування ролі іноземного капіталу в економічному розвитку з позицій країни -експортера
Економічний аспект марксистської теорії імперіалізму
3. Сучасна система управління зовнішньоекономічною діяльністю

Частина І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на національному та світогосподарському рівнях

Розділ 2. Система інституцій та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності
1. Інституції та засоби управління зовнішньою торгівлею на національному рівні
Система державних органів управління зовнішньоекономічною діяльністю
Засоби зовнішньоторговельної політики на національному рівні
2. Інструменти державного регулювання фінансових потоків
Вільна торгівля чи протекціонізм: нова постановка старої дилеми
Платіжний баланс та його основні розділи
3. Багатосторонні міжнародні інституції регулювання
Сфера стратеги розвитку, економічного зростання та співробітництва
Галузеві економічні організації
Регулювання зовнішньої торгівлі
Координація макрополітики
Інвестиції та промисловий розвиток
Регіональні економічні союзи ("Загальні ринки")

Розділ 3. Організації у сфері міжнародної торгівлі
1. Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ)
ГАТТ як міжнародна організація
2. Зміст роботи Генеральної угоди про тарифи і торгівлю
Торгівля без дискримінації
Захист через тарифи
Стійка основа торгівлі
Сприяння справедливій конкуренції
Кількісні обмеження імпорту
"Винятки": можливості дій у надзвичайних обставинах
Регіональні торговельні домовленості
Як працює ГАТТ
Урегулювання торговельних спорів
Спостереження за національною торговельною політикою
Приєднання до ГАТТ
Секретаріат ГАТТ
Торговельні раунди переговорів
Другий раунд торговельних переговорів
Третій раунд переговорів
Четвертий раунд переговорів
П'ятий раунд
Раунд Кеннеді
Токійський раунд
Уругвайський раунд
Стислий огляд Генеральної угоди про тарифи і торгівлю
3. Всесвітня торговельна організація (ВТО)
Сфери національної політики, що підпадають під правила ВТО
Сутність правил ВТО
Чого правила ВТО не вимагають

Розділ 4. Організація експортно-імпортних операцій
1. Основні методи операцій з експорту й імпорту товарів
Загальні принципи організації та управління виробничо-збутовою діяльністю промислових фірм
Центральний апарат
Виробничі відділення
2. Організація експортних операцій
3. Організація торговельного апарату промислових фірм для імпортних операцій
4. Торговельно-посередницькі операції
Поняття і види торговельно-посередницьких операцій
Операції з перепродажу
Комісійні операції
Агентські операції
Брокерські операції
5. Організаційні форми торговельно-посередницьких операцій
Торговельні фірми
Комісійні фірми
Агентські фірми
Брокерські фірми
Фектори

Розділ 5. Практика валютного регулювання
1. Валютне регулювання - внутрішня властивість валютного ринку
Загальна характеристика валютного ринку
Необхідність валютного регулювання
Суб'єкти валютного ринку
Розміри валютного ринку
Світові валютні центри
Види валюти і валютних операцій
2. Механізм валютного регулювання
Рівні валютного регулювання
МВФ у системі валютного регулювання
Роль Світового банку у валютному регулюванні
Національний рівень валютного регулювання
3. Об'єкти валютного регулювання
Поняття валютного курсу
Установлення валютного курсу
Види валютних курсів
Валютні угруповання
Множинність валютних курсів
Індекси валютних курсів
4. Інструменти валютного регулювання

Девальвація валюти
Ревальвація валюти
Валютна інтервенція
Корекція облікових ставок національного банку
Валютні обмеження
Механізм регулювання платіжного балансу
Конвертованість валют

Розділ 6. Стимулювання та захист іноземних інвестицій
Інвестиції та інвестиційні інституції
Залучення додаткового інвестиційного капіталу
Доступ до передової технології
Доступ до передових методів управління
Поліпшення доступу до західних ринків
Полегшення процесу приватизації і перебудови економіки
Розміри ринку
Невпевненість інвестора
Юридична і регулююча структури
Макроекономічне середовище
Доступ до основних засобів виробництва
Амортизаційний режим
Режим, що застосовується до витрат
Податки, не пов'язані з доходами
Податкові стимули та їх види
Досвід ухилення від сплати податків із використанням податкових канікул
Міжнародні аспекти податкових стимулів

Розділ 7. Проблеми і перспективи розвитку вільних економічних зон
1. Еволюція зони
2. Сучасні типи економічних зон
Експортно-виробничі зони
Зони зовнішньої торгівлі
Зони підприємств
Науково-технологічні парки
Наукові парки США
Технополіси Японії
3. Вільні економічні зони

Розділ 8. Міжнародні фінансові організації
Міжнародний банк реконструкції та розвитку
Міжнародна фінансова корпорація (МФК
Багатостороннє агентство гарантій інвестицій (БАГІ)
Міжнародний валютний фонд (МВФ)
Міжнародна асоціація розвитку (МАР)
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Розділ 9. Організація діяльності міжнародних товарних ринків
1. Міжнародні товарні біржі
Поняття біржі
Техніка біржових операцій
Види біржових угод на товарній біржі
Ф'ючерсні угоди
Хеджування
2. Міжнародні товарні аукціони
Поняття аукціонів
Практика проведення аукціонів
Техніка операцій на аукціонах. Підготовка аукціону
Огляд товару
Аукціонний торг
Оформлення угоди
3. Торги
Поняття торгів
Організація торгів
4. Міжнародні ярмарки і виставки
Поняття ярмарків і виставок
Значення ярмарків і виставок
Організація міжнародних ярмарків і виставок

Розділ 10. Сутність і механізм управління митним режимом
1. Сутність і структура управління митною системою
Міжнародні митні інститути
2. Міжнародний режим митної території і митних кордонів
3. Поняття і види мита
4. Митно-тарифні системи в сучасному світовому господарстві
5. Право митних пільг
6. Регулювання митного економічного режиму
7. Контрольно-операційні митні функції держав (міжнародний митний процес)
8. Сутність і завдання статистики зовнішньоекономічних зв'язків
9. Організація ведення митної статистики зовнішньої торгівлі в Україні
10. Зміст і цілі митної статистики зовнішньої торгівлі
11. Основні методологічні положення митної статистики зовнішньої торгівлі

Частина II. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств

Розділ 11. Планування ринкової стратегії фірми
1. Структура стратегії фірми на зовнішньому ринку
2. Процес планування ринкової стратегії фірми
Необхідність планування ринкової стратегії фірми
Пріоритети в плануванні ринкової стратегії
Фази планування стратегії фірми
3. Стратегічна маркетингова програма фірми
Структура стратегічної маркетингової програми
Напрямки маркетингової стратегії
Види стратегічних господарських підрозділів
Стратегія розвитку стратегічних господарських підрозділів
4. Особливості стратегії росту малих, значних і середніх фірм
Базові стратегії росту фірми
Особливості стратегії малих фірм
Особливості стратегії росту великих фірм
Особливості стратегії середніх фірм

Розділ 12. Організація маркетингових досліджень на зовнішньому ринку

1. Сутність маркетингових досліджень
Маркетингові дослідження
2. Об'єкти дослідження
Вивчення товару
Вивчення покупця
Вивчення ринку
Вивчення навколишнього середовища
3. Напрямки досліджень
Середовище міжнародного маркетингу
Система міжнародної торгівлі
Економічне середовище
Політико-правове середовище
Культурне середовище
4. Спеціалізовані маркетингові фірми

Розділ 13. Контракт у зовнішньоекономічній діяльності
1. Умови зовнішньоторговельного контракту
Специфіка умов зовнішньоторговельного контракту
Місце виконання контракту
Ціна товару
2. Платежі в зовнішньоекономічній діяльності
Умови платежу
Комерційні документи

Розділ 14. Управління контрактною діяльністю і практика ведення комерційних переговорів
1. Типові контракти
2. Підготовка до укладення контракту
Вибір ринку та його вивчення
Вибір контрагента
Проведення переговорів ни трактація угоди

Розділ 15. Цінова політика на зовнішньому ринку
1. Сучасна цінова стратегія фірми
Установлення цін на товар при виході на новий ринок
Установлення цін на товар при введенні нового товару на ринок
Установлення цін на товар із погляду захисту позиції
Установлення цін на товар з урахуванням послідовного проходження сегментами ринку
Установлення цін на товар з урахуванням задовільного відшкодування витрат Установлення цін на товар з урахуванням стимулювання комплектного продажу
Установлення цін на основі закритих торгів
Установлення цін на основі відчутної цінності товару
Установлення єдиної ціни з включеними у неї витратами на доставляння
Установлення зональних цін
Установлення цін відповідно до базисного пункту
Установлення ціни ФОБ у місці виробництва товару
2. Ціни зовнішньоторговельних контрактів і методики їх розрахунків
Одиниця виміру ціни
Базис ціни
Валюта ціни
Спосіб фіксації ціни
Ковзаюча (змінна) ціна
Технічні поправки
Комерційні поправки

Розділ 16. Механізм розрахунків у зовнішньоторговельних операціях
1. Способи платежу
Платіж готівкою
Авансовий платіж
Платіж у кредит
2. Засоби платежу
Чек
Вексель
3. Форми платежів
Авансовий платіж
Акредитивна форма розрахунку
Інкасо
Відкритий рахунок

Розділ 17. Організація обліку зовнішньоекономічних зв'язків підприємств
1. Облік експортних операцій
2. Облік імпортних товарів

Розділ 18. Транспортне забезпечення зовнішньої торгівлі
1. Базисні умови поставки товару
Група Е
Група F
Група С
Група D
ФАС - FAS - Free Alongside Ship (вільно уздовж борту судна)
ФОБ - FOB - Free on Board (вільно на судні)
ФОБ - аеропорт... FOB - Airport (вільно в аеропорті)
КАФ - CAF - Cost and Freight (ціна і фрахт)
СІФ - C/F - Cost, Insurance, Freight (ціна, страхування, фрахт)
Перевезення оплачене до... Freight Carriage paid to
Поставлено на кордон - Delivered at Frontier
Поставлено з оплатою мита - Delivered Duty Paid
2. Вибір виду транспорту
Вид вантажу
Відстань і маршрут перевезення
Фактор часу
Вартість перевезення
Безпека транспортування
3. Морські перевезення
Трампове судноплавство
Лінійне судноплавство
Контейнерні перевезення морем
4. Залізничні перевезення
5. Автомобільні перевезення
6. Повітряні перевезення
7. Транспортно-експедиторські підприємства


Розділ 19. Страховий захист зовнішньоекономічних операцій
1. Сутність і основні поняття страхування. Специфіка страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Страхування
Види страхування
Страховий захист
2. Страхування зовнішньоекономічних ризиків
Страхування експортних кредитів
Специфіка ризику експортного кредитування
Основні принципи експортного кредитування
3. Захист від валютних і кредитних ризиків при здійсненні зовнішньоекономічних контрактів
Валютні застереження
Вибір валюти ціни контракту
Мультивалютна застереження
Хеджування, форвардні операції, угоди "спот"
Захист від валютних втрат "інфраструктури зовнішньої торгівлі"
Застереження про перегляд сторонами контрактної ціни

Розділ 20. Імідж і реклама фірми в міжнародній торгівлі
1. Складові іміджу фірми
2. Стратегія і тактика успішного підприємництва
3. Розвиток ринку реклами
4. Основні показники рекламної діяльності

Класифікація реклами
Основні засоби торговельної реклами

Частина III. Менеджмент міжнародних підприємницьких проектів

Розділ 21. Бізнес-план: структура та зміст
1. Цілі, завдання і критерії бізнес-плану
2. Структура та зміст бізнес-плану
І. Характеристика проекту
ІІ. Фінансовий план

Розділ 22. Інвестиційний аналіз капіталовкладень
1. Методи оцінки інвестиційної привабливості капіталовкладень
Метод чистої сьогоднішньої вартості
Внутрішня норма рентабельності
Метод періоду повернення вкладених інвестицій
Балансова норма рентабельності
Індекс прибутковості
Використання основних методів оцінки інвестицій у західній практиці
2. Вплив інфляції на оцінку інвестиційних проектів
Ставка дисконтування та інфляція
Грошовий потік та інфляція
Вибір ставки для дисконтування

Розділ 23. Фінансовий аналіз інвестиційних проектів
1. Прибутковість
Рентабельність активів підприємства
Рентабельність капіталу
Рентабельність акціонерного капіталу
Маржа прибутковості
2. Ефективність
Коефіцієнт обороту чистих активів
Коефіцієнт обороту запасів
3. Ліквідність (платоспроможність)
Поточний коефіцієнт
"Кислотний" коефіцієнт, або Коефіцієнт швидкої ліквідності
Коефіцієнт автономності
4. Структура капіталу
Заборгованість до активів
Погашення процентів

Розділ 24. Техніка залучення кредитних ресурсів для реалізації міжнародних підприємницьких проектів
1. Міжнародний кредит як економічна категорія
Принципи міжнародного кредиту
Функції міжнародного кредиту
2. Форми міжнародного кредиту
Банківські кредити

Словник термінів