Библиотека Воеводина ... Транснаціональні корпорації / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін ... реферати курсова робота диплом бакалаврська курсова економіка реферат фінанси дипломна робота бізнес політекономія економікс суд юриспруденція опт право маркетинг брендінг література бібліотека книжки студент реферат підручник теорія інвестиції менеджмент управління підприємництво підприємство реклама міжнародна словник енциклопедія історія ЗЕД тнк корпорація концерн консорціум аудит страхування біржа гроші кредит збут ресторан паблік рілейшнз public relations PR персонал фірма компанія безкоштовно free фокус-группа focus-groups дослідження ринку архів журнал стаття аналіз коментарі

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Транснаціональні корпорації" / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін.


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

Передмова

Наприкінці XX - на початку XXI ст. спостерігається інтенсивне зростання зовнішньоекономічної діяльності, в якій транснаціональні корпорації (ТНК) виступають торговцями, інвесторами, розповсюджувачами сучасних технологій, стимуляторами міжнародної трудової міграції. Ці компанії відіграють провідну роль в інтернаціоналізації виробництва, у процесі розширення і поглиблення виробничих зв'язків між підприємствами різних країн. На початок третього тисячоліття міжнародне виробництво товарів і послуг у рамках ТНК становило 7% світового ВВП. ТНК займають передові позиції у світовому виробництві в галузях електроніки, автомобілебудування, хімічній і фармацевтичній промисловості. З діяльністю ТНК пов'язані сподівання й розчарування більшості країн світу, оскільки ці корпорації створили розвинуту мережу виробничої, науково-технічної, інвестиційної, торгової та культурної взаємозалежності країн і заклали підвалини глобальної економіки. З огляду на це знання закономірностей виникнення і тенденцій розвитку транснаціональних форм капіталу є передумовою розуміння сучасних процесів розвитку світової економіки і глобального ринкового середовища, формує методологічні основи опанування складними процесами міжнародного руху товарів, послуг, капіталу, робочої сили. Без усвідомлення ролі ТНК у сучасному світі неможлива достовірна оцінка його реалій, економічних, політичних, культурних та інших відносин.
Кожен спеціаліст з економіки, і передусім з міжнародної економіки, повинен розуміти ті складні процеси, які, по-перше, викликають до життя такий феномен, як ТНК, по-друге, є їх внутрішньою ознакою, що розкриває сам механізм руху транснаціонального капіталу, по-третє, є результатом функціонування цього капіталу.
Пропонований навчальний посібник має на меті дати студентам розуміння суті процесів транснаціоналізації, які конкретизуються у формі ТНК. Його автори виходили з того, що вивчення курсу "Транснаціональні корпорації", який є нормативною, професійно спрямованою дисципліною для студентів спеціальності "міжнародна економіка", повинно базуватися на знанні категорій, понять, економічних законів і закономірностей, засвоєних у процесі вивчення курсів економічної теорії, мікро- та макроекономіки, міжнародної економіки, що є базовими для опанування теорії розвитку мега-економічного рівня. Водночас посібник прислужиться і студентам інших економічних спеціальностей при вивченні спеціальних розділів у нормативних, фундаментальних курсах економічної теорії та міжнародної економіки. З огляду на це в посібнику акцентовано на сучасних підходах до висвітлення теорії і принципів функціонування ТНК, які є найсуттєвішими для розуміння, оцінки та практичного розв'язання економічних проблем, що виникають внаслідок функціонування ТНК, і які останнім часом постали перед Україною як країною, що приймає ТНК і водночас прагне до створення власних таких компаній.
Посібник складається з трьох частин. Кожна з них має своє цільове призначення, що відповідає меті вивчення курсу "Транснаціональні корпорації". В першій частині (розділи 1-4) розглядаються теоретичні засади виникнення і становлення транснаціональних форм капіталу; у другій частині (розділи 5-11) - механізм функціонування ТНК, який трактується як комплекс інструментів, що забезпечують життєздатність транснаціонального капіталу; в третій частині (розділи 12-14) дається характеристика основних наслідків економічної діяльності ТНК.
Посібник створено спільними зусиллями науковців Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України, економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультету міжнародних відносин Інституту економіки і права "КРОК".

Розділ 1.1. >>
 

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Транснаціональні корпорації" / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін.