Библиотека Воеводина ... Страхування / за ред. С.С. Осадця ... реферати курсова робота диплом бакалаврська курсова економіка реферат фінанси дипломна робота бізнес політекономія економікс суд юриспруденція опт право маркетинг брендінг література бібліотека книжки студент реферат підручник теорія інвестиції менеджмент управління підприємництво підприємство реклама міжнародна словник енциклопедія історія ЗЕД тнк корпорація концерн консорціум аудит страхування біржа гроші кредит збут ресторан паблік рілейшнз public relations PR персонал фірма компанія безкоштовно free фокус-группа focus-groups дослідження ринку архів журнал стаття аналіз коментарі
на українській мові
 

С 83 Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.
ISBN 966-574-374-0
Підручник перероблено і доповнено відповідно до змін у законодавстві, уточненої типової програми нормативної навчальної дисципліни "Страхування". У ньому з позицій теорії і практики страхової справи в умовах ринкової економіки і з урахуванням специфіки її формування в Україні розкрито зміст, принципи і класифікацію страхування. Показано природу страхових ризиків, методи їх оцінювання. Висвітлено великий комплекс питань, пов'язаних із функціонуванням страхового ринку. Викладено основи особистого страхування, страхування майна і відповідальності, перестрахування. У підручнику читач знайде відповіді на запитання щодо розрахунку страхових тарифів, формування доходів і витрат, оподаткування, організації резервів, оцінювання фінансової надійності страхових компаній та здійснення державного нагляду за їхньою діяльністю.
Книга може бути корисною також для вивчення дисципліни "Страхові послуги".
Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вищих навчальних закладів і факультетів, слухачів шкіл і інститутів підвищення кваліфікації, працівників страхових компаній, фінансових органів, банків, фінансових менеджерів підприємств та інших зацікавлених осіб.
ISBN 966-574-374-0
ББК 65.27
© С. С. Осадець та ін., 2002
© КНЕУ, 2002

Mobilna nakladacia rampa, Skladova rampa vysokozdvizny vozik Transport rampa kamion

Библиотека Воеводина ... Главная страница 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

LKW rampa truck, Namorne kontajnery rampa zdvihacim, Vagon rampa zeleznicna

ЗМІСТ

Авторський колектив

Вступ

ЧАСТИНА 1. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ

Розділ 1. Сутність, принципи і роль страхування
1.1. Необхідність і форми страхового захисту
1.2. Витоки страхування
1.3. Сутність і функції страхування
1.4. Принципи страхування
1.5. Роль страхування в період переходу до ринкової економіки .
Тест 1

Розділ 2. Класифікація страхування
2.1. Поняття класифікації та її значення
2.2. Класифікація страхування за об'єктами
2.3. Обов'язкове і добровільне страхування
Тест 2

Розділ 3. Страхові ризики
3.1. Поняття та види ризиків
3.2. Ризик-менеджмент і страхування
Тест 3

ЧАСТИНА 2. СТРАХОВИЙ РИНОК

Розділ 4. Страхова організація (компанія)
4.1. Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку України
4.2. Види страхових компаній і порядок їх створення
4.3. Стратегія страхової компанії
4.4. Організаційна структура страхової компанії
4.5. Ресурси страхової компанії
4.6. Органи управління страховою компанією та їхні функції
4.7. Об'єднання страховиків та їхні функції
Тест 4

Розділ 5, Маркетинг у страхуванні
5.1. Поняття, значення і продукти маркетингу в страхуванні
5.2. Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика
5.3. Страхові посередники
5.4. Реклама страхових послуг
5.5. Реалізація страхових послуг
Тест 5А
Тест 5 Б
Тест 5В
Тест 5Г
Тест 5Д

Розділ 6. Договори страхування
6.1. Поняття, зміст і основні вимоги до страхових договорів
6.2. Права та обов'язки суб'єктів страхового зобов'язання
6.3. Процедура підготовки та укладання договору
6.4. Вирішення спорів і припинення дії договору
Тест 6

Розділ 7. Державне регулювання страхової діяльності
7.1. Правове забезпечення страхування
7.2. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю
7.3. Страховий нагляд у країнах Європейського союзу
7.4. Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування
Тест 7

ЧАСТИНА 3. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ

Розділ 8. Страхування життя та пенсій
8.1. Страхування життя та його основні види
8.2. Змішане страхування життя
8.3. Страхування ренти і пенсій
Тест 8

Розділ 9. Страхування від нещасних випадків
9.1. Страхування від нещасних випадків, його основні види та форми здійснення
9.2. Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків
9.3. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків
Тест 9А
Тест 9Б
Тест 9В

Розділ 10. Медичне страхування
10.1. Обов'язкове медичне страхування
10.2. Добровільне медичне страхування
Тест 10

ЧАСТИНА 4. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

Розділ 11. Страхування майна юридичних осіб
11.1. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки
11.2. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств
11.3. Страхування технічних ризиків
Тест 11А
Тест 11Б
Тест 11В

Розділ 12. Страхування кредитних та фінансових ризиків
12.1. Економічний зміст страхування кредитних ризиків
12.2. Організаційні форми страхування кредитів
12.3. Страхування депозитів
12.4. Страхування від втрат прибутку
Тест 12

Розділ 13. Страхування транспортних засобів та вантажів
13.1. Морське страхування
13.2. Авіаційне страхування
13.3. Страхування наземного транспорту
13.4. Страхування вантажів
Тест 13А
Тест 13Б
Тест 13В
Тест 13Г

Розділ 14. Страхування майна громадян
14.1. Страхування будівель
14.2. Страхування тварин
14.3. Страхування домашнього майна
Тест 14А
Тест 14Б
Тест 14В

ЧАСТИНА 5. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Розділ 15. Страхування загальної цивільної відповідальності
15.1. Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування
15.2. Поліси страхування загальної цивільної відповідальності
15.3. Страхування відповідальності виробника за якість продукції
15.4. Страхування відповідальності роботодавця
15.5. Страхування професійної відповідальності
15.6. Страхування відповідальності за екологічне забруднення
Тест 15A
Тест 15Б

Розділ 16. Страхування відповідальності на транспорті
16.1. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
16.2. Страхування відповідальності перевізника вантажів
Тест 16А
Тест 16Б

ЧАСТИНА 6. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

Розділ 17. Перестрахування і співстрахування
17.1. Сутність і роль перестрахування
17.2. Методи перестрахування
17.3. Форми проведення перестраховувальних операцій
17.4. Особливості перестрахування ризиків у нерезидентів
17.5. Співстрахування та механізм його дії
Тест 17

ЧАСТИНА 7. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА

Розділ 18. Визначення страхових тарифів
18.1. Математичні основи обчислення тарифних ставок
18.2. Визначення тарифів за договорами страхування життя
18.3. Визначення тарифів за договорами загального страхування
Тест 18

Розділ 19. Доходи, витрати і прибуток страховика
19.1. Доходи страховика
19.2. Витрати страхової компанії
19.3. Прибуток страховика
19.4. Оподаткування страхових компаній
Тест 19А
Тест 19Б

Розділ 20. Фінансова надійність страховика
20.1. Поняття фінансової надійності
20.2. Страхові резерви
20.3. Інвестиційна політика страховика
20.4. Оцінка платоспроможності страховика
Тест 20

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ

СЛОВНИК СТРАХОВИХ ТЕРМІНІВ

ЛІТЕРАТУРА