Библиотека Воеводина _ "Гроші та Кредит"/за редакцією М.І. Савлука ... економіка, фінанси, бізнес, політекономія, економікс, суд, юриспруденція, опт, право, маркетинг, брендінг, література, бібліотека, книжки, студент, реферат, підручник, теорія, інвестиції, менеджмент, управління, підприємництво, підприємство, реклама, міжнародна, словник, енциклопедія, історія, ЗЕД, тнк, корпорація, концерн, консорціум, аудит, страхування, біржа, гроші, кредит, збут, ресторан, паблік рілейшнз, public relations, PR, персонал, фірма, компанія, безкоштовно, free, фокус-группа, focus-groups, дослідження ринку, архів, журнал, стаття, аналіз, коментарі
Библиотека Воеводина ... Главная страница    
"Гроші та кредит"/за редакцією М.І.Савлука

 


Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

ПЕРЕДМОВА
Шановні читачі!
Розбудова в Україні ринкової економіки висунула на передній край економічної науки та практики дослідження і вивчення сутності та механізмів функціонування категорій "гроші" та "кредит". На їх використанні грунтується більшість інструментів ринкового господарювання: ціноутворення, розрахунково-платіжні відносини, банківська діяльність, системи економічного стимулювання, комерційний розрахунок, інвестиційна діяльність, фондовий і валютний ринки, страхування тощо. З урахуванням закономірностей функціонування грошей і грошового ринку, банків, банківської системи формується економічна політика держави взагалі і грошово-кредитна політика центрального банку зокрема, здійснюється державне регулювання всіх сфер економічного життя суспільства.
У зв'язку з цим вивчення дисципліни "Гроші та кредит" є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Особливо важливу роль ця дисципліна відіграє в підготовці фахівців з банківської справи, фінансів, страхування, бухгалтерського обліку та аудиту, на яких переважно і розрахований цей підручник. Він забезпечує науково-теоретичну і методологічну основу для формування системи знань з конкретно-прикладних дисциплін за кожною з названих спеціальностей.
Підручник, що пропонується Вашій увазі, докорінно відрізняється від підручника під такою ж назвою, виданого за участі наших авторів у 1992 р. видавництвом "Либідь".
По-перше, Україна вже майже 10 років розбудовує економіку ринкового типу, набула значного досвіду використання грошей і кредиту в надто складних умовах перехідної економіки, пережила небачену за мирних умов гіперінфляцію, розбудувала в основному інфраструктуру власних банківської, грошової і валютної систем, сформувала в загальних рисах грошовий, фондовий та валютний ринки тощо. У авторів з'явилися широкі можливості для перевірки теоретичних положень на практичному досвіді та фактичних матеріалах своєї країни, чого не було при написанні підручника 1992 р.

По-друге, докорінно змінилася типова програма дисципліни "Гроші та кредит", значно посилилася її теоретико-методоло-гічна спрямованість, у зв'язку з чим у цьому підручнику з'явилися нові розділи, деякі - вилучені, а ті, що залишилися, суттєво перероблені.
По-третє, за цей час істотно активізувалася українська наукова думка у сфері грошей, кредиту, банківської справи, з'явилися численні публікації з цих питань вітчизняних учених (статей у журналах і наукових збірниках, монографій, навчальних посібників та підручників), а також опубліковано чимало перекладних фундаментальних праць зарубіжних авторів. Це дало можливість нам значно уточнити та поглибити свої позиції з багатьох спірних питань, істотно підвищити дискусійність викладу найбільш складних тем курсу.
По-четверте, за ці роки помітно поліпшилася підготовка студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації, зокрема з макроеконо-міки та економічної теорії, зі спеціальних дисциплін, що дало підстави авторам значно поглибити та ускладнити виклад усіх розділів курсу, зосередити основну увагу на його теоретичних та методологічних аспектах і менше уваги приділяти практично-прикладним питанням, щоб уникнути дублювання.
Авторами окремих розділів підручника є: М. І. Савлук - керівник авторського колективу (передмова, розділи 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 7, 8.2, 8.3, 9.1, 9.3, 10); А. М. Мороз (розділ 12); М. Ф. Пуховкіна (розділ 11); /. М. Лазепко (розділи 8.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6); /. В. Шамова (розділи 4.2, 6.3, 6.6, 6.7, 13.1, 13.2, 13.5);/ В. Токмакова (розділи 13.3, 13.4).
Автори будуть вдячні всім читачам підручника за зауваження та пропозиції з приводу його змісту, структури та оформлення. Свої відгуки та зауваження просимо надсилати на адресу: м. Київ-03113, вул. Дегтярівська, 49 "Г", Українська фінансово-банківська школа, проф. Савлуку М. І.

1.1
 

Библиотека Воеводина ... Главная страница   "Гроші та кредит"/за редакцією М.І.Савлука