Библиотека Воеводина ... Главная страница 
на українській мові
 


У підручнику висвітлені теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, грошовий та валютний ринки, визначені на цій основі методологічні засади формування, розвитку та діяльності банків, банківської, грошової та валютної систем. Проаналізовані процеси розвитку кількісної теорії грошей, сутність кейнсі-анських та монетаристських грошових концепцій.
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

Mobiele laadbruggen container, Verhuur laadbrug gebruikte, Heftruck laadbruggen magazijn, Huren laadbrug te huur

 


Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

Occasion laadbrug verrijdbare, Laadperron mobiele laaddock, Mobiele laadklep heftruck

ЗМІСТ

Передмова

Частина 1. Гроші і грошові системи

Розділ 1. Сутність та функції грошей
1.1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей
1.2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал
1.3. Форми грошей та їх еволюція
1.4. Вартість грошей
1.5. Функції грошей
1.6. Якісні властивості грошей
1.7. Роль грошей у розвитку економіки

Розділ 2. Грошовий оборот і грошова маса, що його обслуговує
2.1. Сутність та економічна основа грошового обороту
2.2. Модель грошового обороту. Грошові потоки та їх балансування
2.3. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів
2.4. Маса грошей в обороті. Грошові агрегати та грошова база
2.5. Швидкість обігу грошей
2.6. Закон грошового обігу
2.7. Механізм зміни маси грошей в обороті. Грошово-кредитний мультиплікатор

Розділ 3. Грошовий ринок
3.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку
3.2. Інституційна модель грошового ринку
3.3. Структура грошового ринку
3.4. Попит на гроші
3.5. Пропозиція грошей
3.6. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент
3.7. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку

Розділ 4. Грошові системи
4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи
4.2. Види грошових систем та їх еволюція
4.3. Створення і розвиток грошової системи України
4.4. Державне регулювання грошового обороту та місце в ньому фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики
4.5. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти
4.6. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні

Розділ 5. Інфляція та грошові реформи
5.1. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції
5.2. Причини інфляції
5.3. Економічні та соціальні наслідки інфляції
5.4. Державне регулювання інфляції
5.5. Особливості інфляції в Україні
5.6. Сутність та види грошових реформ
5.7. Особливості проведення грошової реформи в Україні

Розділ 6. Валютний ринок та валютні системи
6.1. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти
6.2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
6.3. Валютний курс
6.4. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України
6.5. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання
6.6. Світова та міжнародні валютні системи
6.7. Міжнародні ринки грошей та капіталів

Розділ 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
7.1. Класична кількісна теорія грошей
7.2. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей
7.3. Внесок Дж. М. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей
7.4. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії
7.5. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей
7.6. Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі монетаристської теорії

Частина 2. Кредит і банки

Розділ 8. Необхідність та сутність кредиту
8.1. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту
8.2. Сутність кредиту. Теоретичні концепції кредиту
8.3. Стадії та закономірності руху кредиту

Розділ 9. Види, функції та роль кредиту
9.1. Форми, види та функції кредиту
9.2. Характеристика основних видів кредиту
9.3. Економічні межі кредиту. Взаємозв'язок кредиту і грошей
9.4. Позичковий процент
9.5. Роль кредиту в розвитку економіки
9.6. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період

Розділ 10. Фінансові посередники грошового ринку
10.1. Сутність, призначення та види фінансового посередництва
10.2. Банки як провідні суб'єкти фінансового посередництва. Функції банків
10.3. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні
10.4. Небанківські фінансово-кредитні установи

Розділ 11. Центральні банки
11.1. Призначення, статус та основи організації центрального банку
11.2. Функції центрального банку
11.3. Походження та розвиток центральних банків
11.4. Становлення центрального банку в Україні

Розділ 12. Комерційні банки
12.1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків
12.2. Походження та розвиток комерційних банків
12.3. Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків
12.4. Пасивні операції банків
12.5. Активні операції банків
12.6. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів
12.7. Банківські послуги
12.8. Стабільність банків і механізм її забезпечення
12.9. Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні

Розділ 13. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною
13.1. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні
13.2. Світовий банк
13.3. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції
13.4. Європейський банк реконструкції та розвитку
13.5. Банк міжнародних розрахунків

Література

Mobiele losbruggen container, Mobiele laadplatform heftruck