Библиотека Воеводина _ "Банківські операції" / О.Я. Стойко - электронная книга Основы экономической теории - предмет метод направление школа производство хозяйство деятельность система капитализм рынок продукт собственность предпринимательство товар деньги ценность труд инфляция спрос предложение государство налоги бюджет капитал прибыль прогресс оплата ссуда торговля кредит банк рента аренда финансы фискальный инвестиции

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Банківські операції" / О.Я. Стойко _ Зміст
Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

РОЗДІЛ 9. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
1. Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку.
2. Балансовий звіт банку та його аналіз.
3. Аналіз прибутків та збитків банку.
4. Аналіз прибутковості та ефективності діяльності банку.
5. Економічні нормативи регулювання діяльності комерційного банку.
6. Формування та дотримання комерційним банком обов'язкових резервів.

Основні поняття і терміни для закріплення матеріалу теми:

Бухгалтерський баланс  - це звіт про фінансовий стан банку, який відображає його активи, пасиви та власний капітал у грошовому виразі на певну дату.
Активи - це ресурси, що контролюються установою, які набуто в результаті попередніх операцій і які повинні принести дохід чи іншу економічну вигоду в майбутньому.
Зобов'язання (залучений капітал) - це кредиторська заборгованість банку, що виникла в результаті попередніх операцій і яка має бути погашена у визначений термін.
Власний капітал - це різниця між активами та зобов'язаннями, тобто частина активів, яка сформована за рахунок власних джерел банку. При обчисленні нормативів загальна сума капіталу дорівнює сумі капіталів першого та другого рівнів (основного та додаткового капіталу) за мінусом відвернень. Загальна сума капіталу, яка береться в розрахунок при обчисленні нормативів, може різнитися від загальної суми капіталу, що показана у фінансовій звітності.
Витрати банку - загальна сума витрат з залучення коштiв клiєнтiв, оплата послуг, амортизаційні вiдрахування за основними фондами, витрати на утримання апарату управлiння банку та iншi витрати.
Доходи банку - загальна сума коштiв, отриманих банком вiд здiйснення активних операцiй. До них вiдносяться : отриманi відсотки, доходи i комiсiя від наданих послуг , доходи вiд операцiй з цiнними паперами, валютою, золотом та iншi доходи.
Прибуток банку - рiзниця мiж доходами i витратами банку.
Чистий прибуток - прибуток, який залишається в розпорядженнi банку пiсля сплати платежiв до бюджету.
Маржа банкiвська - рiзниця мiж курсами валют, цiнних паперiв, вiдсотковими ставками й iншими показниками.
Економічний норматив діяльності банку - це показник, що характеризує той чи інший напрямок діяльності банку.
Активи високолiквiднi - кошти та активи, якi можуть бути легко транcформованi у наявнi кошти.
Активи робочi - кошти на коррахунку, в касi, вкладенi в майно, розмiщенi в iнших банках, цiнних паперах, наданi кредити , iншi кошти та iншi активи, що приносять прибуток банку.
Лiквiднiсть - здатнiсть банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань. Визначається збалансованiстю мiж строками i сумами погашення активiв та строками i сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел та напрямів використання коштів типу видачі кредитів та понесення витрат.
Валютна позиція банку - співвідношення між сумою активів та позабалансових вимог в певній іноземній валюті та сумою балансових та позабалансових зобов'язань в цій самій валюті.
Валютна позиція відкрита - валютна позиція, що не дорівнює нулю. Відкрита валютна позиція несе за собою додатковий ризик у разі зміни валютного курсу.
Валютна позиція відкрита довга - якщо вартість активів та позабалансових вимог перевищує вартість пасивів та позабалансових зобов'язань у кожній іноземній валюті. Банк із такою позицією може понести витрати у разі збільшення курсу національної валюти щодо іноземної валюти.
Валютна позиція відкрита коротка - якщо вартість пасивів та позабалансових зобов'язань перевищує вартість активів та позабалансових вимог у кожній іноземній валюті. Банк із такою позицією може понести додаткові витрати у разі збільшення курсу іноземної валюти щодо національної валюти.
Валютна позиція закрита - валютна позиція, що дорівнює нулю.
Великий кредит - сукупний розмiр позик (у т.ч. мiжбанкiвських), з врахуванням векселiв та 100% сум позабалансових вимог (гарантiй, поручительств), якi є у комерцiйного банку щодо одного позичальника або групи спорiднених позичальникiв, яка перевищує 10% власного капiталу банку.
Достатнiсть капiталу - спроможність банку захистити кредиторiв та вкладникiв вiд непередбачених збиткiв, яких може зазнати банк у процесi своєї дiяльностi залежно вiд розмiру рiзноманiтних ризикiв.
Iнсайдер - фізична особа, компанія, її філія, що споріднені з банком, тобто виступають його засновниками або мають до нього фінансовий інтерес чи контролюють його діяльність.
Рейтинг банків - це їх порівняння за допомогою обраних критеріїв.
Система CAMEL - це система оцінки банківської установи за критеріями: достатність капіталу, якість активів, якість управління, доходність банку та ліквідність балансу.

<< 9.6. Формування та дотримання комерційним банком обов'язкових резервів.
 >>

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Банківські операції" / О.Я. Стойко _ Зміст