Библиотека Воеводина _ "Банківські операції" / О.Я. Стойко - электронная книга Основы экономической теории - предмет метод направление школа производство хозяйство деятельность система капитализм рынок продукт собственность предпринимательство товар деньги ценность труд инфляция спрос предложение государство налоги бюджет капитал прибыль прогресс оплата ссуда торговля кредит банк рента аренда финансы фискальный инвестиции

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Банківські операції" / О.Я. Стойко _ Зміст
Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

РОЗДІЛ 9. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
1. Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку.
2. Балансовий звіт банку та його аналіз.
3. Аналіз прибутків та збитків банку.
4. Аналіз прибутковості та ефективності діяльності банку.
5. Економічні нормативи регулювання діяльності комерційного банку.
6. Формування та дотримання комерційним банком обов'язкових резервів.

3. Аналіз прибутків та збитків банку

Прибуток - це рiзниця мiж доходами та витратами банку. Балансовий прибуток банку - це загальна сума прибутку від усіх видів діяльності банку, яка відображається в балансі. Складається із прибутку від операційної діяльності та надходжень і збитків від позареалізаційних операцій.
Основним джерелом банкiвського прибутку є дохід вiд вiдсоткової різниці, що визначається як вiдсотки отриманi мiнус вiдсотки сплаченi.
Приклад розрахунку прибутку від кредитної діяльності наведено у таблиці 2 (дані умовні).
Таблиця 2.
Аналiз прибутку комерційного банку вiд кредитної дiяльностi
грн.

Показники

 

на 01.07.2001р.

на 01.10.2001р.

Вiдхилення ( +,- )

1.Отриманi вiдсотки

853200

1025600

+172400

2.Сплаченi вiдсотки

771100

1042000

+270900

3.Прибуток

82100

-16400

-98500

Згiдно з наведеним прикладом прибуток вiд кредитної дiяльностi на 01.10.2001р. порiвняно з 01.07.2001р. зменшився на 98500 грн. за рахунок того, що сума сплачених вiдсоткiв перевищувала суму отриманих вiдсоткiв. Вiд кредитної дiяльностi на 01.10.2001р. банк отримав збитки на суму 16400 грн.
Нижченаведена таблиця наводить узагальнену форму звіту про фінансові результати, тобто про прибутки та збитки (за важливістю статей, починаючи з процентної різниці та доходу від плати за послуги і операційними видатками). Потім покриваються позаопераційні доходи та видатки, забезпечення під збитки за позиками та податки.
Аналіз структури базується на відсоткових значеннях, кожного рядку по відношенню до загального підсумку. Зміни відносної важливості статей протягом часу показують зміни питомої ваги операцій банку. Наприклад, підвищена залежність від доходу від комісії може сигналізувати про проблеми банку щодо основних надходжень від процентної різниці і про те, що керівництво, можливо, намагається підняти дохід від плати за послуги через надання нетрадиційних послуг.
Коефіцієнтний аналіз передбачає аналіз структури за рахунок віднесення доходів та видатків до відповідних статей балансу (таблиця 3).
Таблиця 3.

Звіт про прибутки та збитки комерційного банку

Д  о  х  о  д  и 

1.    Процентні доходи  за кредитами клієнтів, цінними паперами, коштами, розміщеними в НБУ та в банківському секторі

2.    Комісійні доходи за операціями з банками та клієнтами

3.    Прибуток (збиток) від торговельних операцій

Прибуток (збиток) від торгівлі цінними паперами на продаж

Прибуток (збиток) від торгівлі іноземною валютою

4.    Інші банківські операційні доходи (дивідендний дохід, штрафи, що отримані за господарськими операціями)

 

5.    Інші небанківські операційні доходи (доходи від продажу основних засобів, штрафи, що отримані за господарськими операціями)

6.    Зменшення резервів за заборгованістю

7.    Непередбачені доходи

В  и  т  р  а  т  и

1.    Процентні витрати за коштами клієнтів банку, за коштами, одержаними від інших банків та НБУ, за цінними паперами власного боргу

2.    Комісійні витрати за операціями з банками та клієнтами

3.    Інші банківські операційні витрати (штрафи, що сплачені за банківськими операціями)

4.    Інші небанківські операційні витрати

Витрати на утримання персоналу

Сплата податків (крім податку на прибуток)

Витрати на утримання основних засобів

Інші експлуатаційні витрати

5.    Інші небанківські операційні витрати

6.    Відрахування в резерви

7.    Непередбачені витрати

8.    Прибуток (збиток) до сплати податку

9.    Податок на прибуток

10.         Чистий прибуток (збиток)


Table 12
Кількість коефіцієнтів, що можуть бути використані при аналізі фінансового стану, обмежена лише кількістю рахунків балансового звіту та звіту про фінансові результати. Аналітики, законодавці, керівники банку та інвестори - всі мають свої завдання щодо висвітлення специфічних аспектів стану банку. Наступна таблиця 4 показує найбільш поширені коефіцієнти фінансового стану. Ці коефіцієнти подають дані у відсотковому виразі, протягом одного року, що може висвітлювати поточні тенденції, а тому внутрішнє керівництво та наглядацькі органи повинні обчислювати коефіцієнти щоквартально чи щомісячно. Найкориснішим буде аналіз тенденцій за кілька років, що дає змогу відокремити вплив сезонних факторів на ключові коефіцієнти фінансового стану.
Таблиця 4.
Основні коефіцієнти показників діяльності банку

Коефіцієнт

Оптимальне значення

Дохід на активи

1,00

Дохід на капітал

15,00

Чистий спред

1,25

Чиста процентна маржа

4,50

Дохід від плати за послуги

1,00

Чиста операційна маржа

6,50

Управлінські витрати (% загальних активів)

Витрати на персонал

2,00

Інші операційні витрати

1,50

Загальні операційні витрати

3,50

Витрати на забезпечення під збитки за позиками

0,50

Чистий дохід до оподаткування

2,00

Table 13
Наведені коефіцієнти рекомендуються як оптимальні для банків США, Великої Британії та деяких інших країн.

<< 9.2. Балансовий звіт банку та його аналіз.
9.4. Аналіз прибутковості та ефективності діяльності банку. >>

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Банківські операції" / О.Я. Стойко _ Зміст