Библиотека Воеводина _ "Банківські операції" / О.Я. Стойко - электронная книга Основы экономической теории - предмет метод направление школа производство хозяйство деятельность система капитализм рынок продукт собственность предпринимательство товар деньги ценность труд инфляция спрос предложение государство налоги бюджет капитал прибыль прогресс оплата ссуда торговля кредит банк рента аренда финансы фискальный инвестиции

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Банківські операції" / О.Я. Стойко _ Зміст
Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

РОЗДІЛ 7. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
1. Основи організації грошових розрахунків.
2. Порядок оформлення розрахункових документів та їх приймання установами банків.
3. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика.
4. Порядок відкриття рахунків у банках.
5. Міжбанківські кореспондентські відносини.
6. Організація готівкових грошових розрахунків.

Основні поняття і терміни для закріплення матеріалу теми:

Грошовий обіг - це сукупність усіх грошових розрахунків незалежно від форми їх здійснення.
Безготівкові розрахунки - це розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші списуються з рахунку платника і зараховуються отримувачу.
Платіжне доручення - документ, який являє собою письмово оформлене доручення клієнта обслуговуючому банку на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку.
Платіжна вимога-доручення - це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин: верхня - вимога постачальника (одержувача коштів) безпосередньо до покупця (платника) сплатити вартість поставленої йому за договором продукції (виконаних робіт, наданих послуг) та нижня - доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунку суму, яка проставлена у рядку "сума до оплати літерами".
Розрахунковий чек - це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку, яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів.
Акредитив - це доручення банка покупця іногородньому банку постачальника здійснювати оплату товарно-транспортних документів постачальника за відвантажену продукцію на умовах, передбачених в акредитивній заяві покупця.
Вексель - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання терміну визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
Інкасування векселя - це виконання банком доручення векселедержателя на стягнення платежу з боржника.
Доміциляція векселя полягає в дорученні векселедавця комерційному банку сплатити по векселю в установлений строк за рахунок завчасно внесеної в банк суми або стабільного залишку грошей, що повинні бути на рахунку.
Поточний рахунок - це рахунок, який відкривається підприємствам усіх видів та форм власності для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів банківських операцій відповідно до чинного законодавства.
Бюджетний рахунок - це рахунок, який відкривається підприємствам, яким виділяються кошти за рахунок державного або місцевого бюджету для цільового їх використання.
Кредитний рахунок - це рахунок, який призначений для обліку кредитів, що надані шляхом оплати розрахункових документів чи перерахування на поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитної угоди.
Депозитний рахунок - це рахунок, який відкривається підприємству на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку на визначений у договорі строк.
Електронний розрахунковий документ - банківське повідомлення визначеного формату, яке містить встановлені реквізити і несе інформацію про перерахування коштів, приймає вигляд файлу при передачі електронною поштою та при зберіганні на магнітних носіях.
Система "клієнт-банк" - це спосіб передачі повідомлень між клієнтом та банком у зашифрованому вигляді за допомогою сертифікованих засобів захисту.
Міжбанківські розрахунки - система здійснення і регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, які виникають між банківськими установами в процесі їх діяльності.
Система електронних міжбанківських розрахунків (СЕП) - комплекс програмно-технічних засобів, призначений для виконання міжбанківських розрахунків між її учасниками.
Кореспондентський рахунок - рахунок, який відкривається комерційному банку - юридичній особі для здійснення розрахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку на підставі укладеного кореспондентського договору.
Кореспондентські відносини - договірні відносини між банками про здійснення платежів, розрахунків та інших послуг, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку.
Прямі кореспондентські відносини - це договірні відносини між комерційними банками, метою яких є здійснення платежів і розрахунків за дорученням один одного.
Касова готiвка - грошi готiвкою, що знаходяться у касах банкiв, установ тощо.
Операційна каса - сукупність всіх грошей готівкою, що знаходиться в банку. Приймання грошей від клієнтів протягом операційного дня здійснюється приходною касою, а після операційного дня - вечірньою касою.
Операційний день банку - це період, за який банк виконує грошові послуги.
Інкасація готівки - це переміщення її з кас підприємств і установ до кас комерційних банків.
Підкріплення каси банку - це захід, спрямований на придбання готівки у інших банків для забезпечення всіх строкових виплат.
Касовий оборот - це обсяг видач та надходжень готівкових коштів, що проходять через касу комерційного банку.
Прогнозний розрахунок касових оборотів банку - це розрахунок очікуваних сум надходжень і видач готівки через банківські каси.
Ліміт каси - це граничний залишок грошей в операційній касі з метою максимального скорочення частих або значних перевезень готівки.

<< 7.6. Організація готівкових грошових розрахунків.
8.1. Послуги комерційного банку та їх види. >>

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Банківські операції" / О.Я. Стойко _ Зміст