Библиотека Воеводина _ "Банківські операції" / О.Я. Стойко - электронная книга Основы экономической теории - предмет метод направление школа производство хозяйство деятельность система капитализм рынок продукт собственность предпринимательство товар деньги ценность труд инфляция спрос предложение государство налоги бюджет капитал прибыль прогресс оплата ссуда торговля кредит банк рента аренда финансы фискальный инвестиции

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Банківські операції" / О.Я. Стойко _ Зміст
Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

РОЗДІЛ 2. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ
1. Ресурси комерційного банку, їх склад та структура.
2. Власний капітал комерційного банку та його формування.
3. Залучений капітал комерційного банку та його характеристика.
4. Порядок та умови здійснення депозитних операцій комерційного банку.
5. Управління ресурсами комерційного банку.

5. Управління ресурсами комерційного банку
Управління банківськими ресурсами - це діяльність, пов'язана із залученням грошових коштів вкладників та інших кредиторів, визначенням розміру і відповідної структури джерел грошових коштів у тісному зв'язку з їх розміщенням.
Існує два рівні управління ресурсами комерційного банку:
· державний рівень (управління здійснюється через НБУ з використанням різних фінансових інструментів);
· рівень комерційного банку.
До інструментів, які застосовуються НБУ, відносяться:
1. Надання кредитів Національним банком України комерційним банкам, що безпосередньо впливає на розмір їх пасивів. При цьому велике значення має процентна політика НБУ: встановлена офіційна облікова ставка виступає фактором регулювання попиту на міжбан-ківський кредит.
2. Операції на відкритому ринку - операції з купівлі-продажу державних цінних паперів, що можуть збільшувати або зменшувати розмір пасивів комерційних банків.
3. Встановлення економічних показників регулювання діяльності комерційних банків:
o мінімальний розмір статутного фонду;
o співвідношення між розміром власних коштів банку і сумою активів (з урахуванням ступеня ризику їх втрати);
o обов'язкові резерви - частина ресурсів, внесених на безпроцентний рахунок в НБУ за його вимогою. Вони обмежують можливості кредитування і депозитної емісії;
o показники ліквідності комерційного банку і максимального розміру ризику на одного позичальника;
o інші показники.
Інструменти НБУ можуть бути ефективними лише в умовах погодження їх з податковою політикою та чинним законодавством. Вилучення ресурсів Національним банком України для покриття бюджетного дефіциту тягне за собою зменшення ресурсів у комерційних банків.
В процесі управління ресурсами комерційний банк повинен вирішувати такі завдання:
1. Виконувати вимоги НБУ щодо дотримання встановлених економічних нормативів.
2. Не допускати наявності в банку коштів, які не приносять доходу, крім тієї її частини, яка забезпечує формування обов'язкових резервів.
3. Підтримувати певне співвідношення між власними і залученими коштами. Надмірна наявність залучених коштів збільшує ризик і підвищує потенційну загрозу неплатоспроможності банку. Переважне формування банківських ресурсів за рахунок власного капіталу веде до втрати певною групою акціонерів контролю над банком, зниження рівня виплати дивідендів та ринкової вартості акцій.
4. Забезпечувати одержання банком прибутку за рахунок залучення якомога "дешевших" ресурсів.
5. Забезпечувати взаємозв'язок і взаємоузгодженість між депозитними операціями і операціями по видачі позик за їх строками та сумами.
6. Особливу увагу в процесі організації депозитних операцій приділяти строковим депозитам, які в найбільшій мірі забезпечують підтримку ліквідності балансу банку.
7. Постійно намагатись, щоб резерви вільних (не залучених в активні операції) коштів на депозитних рахунках були мінімальними (резерв вільних банківських ресурсів визначається як різниця між залишками коштів на поточних та інших депозитних рахунках і величиною позичкової заборгованості).
8. Здійснювати заходи щодо розвитку банківських послуг і підвищенню якості та культури обслуговування клієнтів, що буде сприяти залученню вільних грошових коштів.
При управлінні кредитними ресурсами на рівні комерційного банку останній складає плани, в яких прогнозуються надходження вкладів та їх вилучення. При цьому враховуються загальні економічні умови, сезонність, рух процентних ставок, потреби клієнтів (особливо великих) у коштах.
У процесі планування використовуються:
o макроекономічний аналіз;
o інформація від клієнтів.
При управлінні залученими ресурсами комерційні банки використовують такі показники:
1. Середній строк            середній залишок коштів за квартал х кількість днів у періоді
зберігання вкладів = ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ;
                                               оборот за видатками
                                           залишок коштів на кінець періоду - залишок коштів на початок періоду
2. Осідання вкладів = ----------------------------------------------------------------------------------------------- ;
                                              оборот за приходом
                                                                  оборот за видатками
3. Оборотність вкладів = ----------------------------------------------------------------------------- .
                                                         середньоквартальний залишок коштів

<< 2.4. Порядок та умови здійснення депозитних операцій комерційного банку.
2.6. Основні поняття і терміни для закріплення матеріалу теми. >>

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Банківські операції" / О.Я. Стойко _ Зміст