Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЯМАЙСЬКА УГОДА [ЯМАЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ] - Див. Ямайська валютна сис-тема.

ЯНУС [ЯНУС] - початку і кінця. 2. Переносно - дво-рушник, підступна людина.

ЯПОНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ [ЯПОНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА] - оригінальна, вироблена японськими мар-кетологами і визнана світовою практикою концепція ринку, яка базується на принци-пах пріоритетів функціональних якостей товарів під гаслом "Хай за себе скажуть то-вари і послуги" на противагу американсько-му - "Хай говорять продавці".

ЯРД [ЯРД] - одиниця довжини, що функціонує в англійській системі мір: Я. дорівнює 3 фу-там, 36 дюймам, або 91,44 см.

ЯРЛИК [ЯРЛИК] - 1. Різновид товарного знака у виг-ляді клейма, спеціальної етикетки, талона (наклеєного, намитого), де зазначаються основні характеристики товару: виробник, основні параметри, товарознавчі характе-ристики, штриховий код, розмір, вага, гату-нок тощо. 2. За часів давньої України-Русі документально підтверджене право на вели-ке чи удільне князювання на певній терито-рії. 3. У монгольських ханствах грамоти ханів дипломатичного або внутрішнього призначення, якими надавалося право на володіння державами чи провінціями; яр-лик визначав обсяг компетенцій правителів. Ярлики ХІІІ-ХУст. окреслювали політичний лад, норми права, податки тощо. 4. Клеймо взагалі.

ЯРМАРКИ КОНТРАКТОВІ (ЯРМАРКИ КОНТРАКТОВЫЕ] - існували в Україні з кінця
XV ст. Різнилися від звичайних тим, що на них укладалися угоди (контракти) про оп-тову купівлю-продаж товарів ремісничого виробництва, народного і художнього про-мислів, продуктів харчування, а також не-рухомості, землі. Тут також укладались кон-тракти на оренду приміщень, маєтків, від-бувались фінансові операції з позик під за-ставу. Великі контракти засвідчувались но-таріально. Я.к. активно діяли у Києві, Львові, Станіславі (тепер Івано-Франківськ), Дубному. У Києві Я.к. був найбільш актив-ним торговельним осередком. Відбувався кілька разів на рік. Потім набув функцій звичайного ярмарку, проіснував до 1927 р., після чого був заборонений радянською владою.

ЯРМАРОК [ЯРМАРКА] - періодичні торги, що здійснюються у певному місці. Одна з найдавніших форм торгівлі, започаткована у європейських країнах приблизно у Х ст. Згодом набули великого поширення як яр-марки-виставки. В Україні найбільш вдали-ми були у Львові, Харкові (Хрещенський), Полтаві (Іллінський), Кролевці, Сорочинцях, щорічний Хрещенський у Києві тощо. На Я. представлявся широкий асортимент продо-вольчих і непродовольчих товарів з надан-ням продавцям і покупцям широкого кола послуг. Я. бувають сільські, районні, міські. регіональні, міжрегіональні, міжнародні, оптові (гуртові) і роздрібні.

ЯРМАРОК ДРІБНООПТОВИЙ [ЯРМАРКА МЕЛКООПТОВАЯ] - ярмарок, як правило, універсальний за товарним профілем, де представлений широкий вибір продоволь-чих товарів. Розрахований на торгівлю не-великими партіями товарів для забезпечен-ня дрібних торговців, а також населення. Продаж здійснюється за оптовими цінами, що приваблює широке коло незаможного населення 1 перекупників.

ЯРМАРОК ОПТОВИЙ [ЯРМАРКА ОПТОВАЯ] - форма оптового продажу товарів. Може бути постійний, епізодичний, разовий. Товар подається великими партіями. Тут можуть відразу укладатись торговельні уго-ди і контракти, у т. ч. й міжнародні. За то-варними ознаками можуть бути спеціалізо-ваними (спортивні товари, медична техні-ка, взуття), вузькоспеціолізованилш (засоби зв'язку) і універсальними.

ЯРМАРОК РОЗДРІБНИЙ [ЯРМАРКА РОЗНИЧНАЯ] - постійно діючий або такий, що проводиться періодично у дозволених, спеціально відведених місцях торгу. Часто присвячується проведенню певних акцій, свят. Бувають сезонні. Торгівля може здій-снюватись через мережу стаціонарних па-вільйонів, крамниць, кіосків, а також через пересувні засоби торгівлі. Ціни встанов-люються, як правило, нижчі, ніж у міській торговельній мережі, але вони складаються під впливом кон'юнктури - обсягів товарної пропозиції і попиту та від співвідношення між цими економічними ринковими ка-тегоріями.

ЯРОСЛАВЛЕ СРЕБРО [ЯРОСЛАВЛЕ СРЕБРО] - срібні монети, викарбувані в Україні за князювання Ярослава Мудрого (бл. 1017-1020 рр.) із зображенням портрета святого Юрія, з протилежного боку - тризуба.

ЯСАК [ЯСАК] (тюрк.)-податок у російській державі, який стягували з народів Поволжя (ХVІ-ХVIII ст.) і Сибіру (XVII ст. - 1917р.). Спо-чатку його збирали хутром, а з кінця XVII ст. - грішми.

"ЯСЕЛЬНЕ" ФІНАНСУВАННЯ ("ЯСЕЛЬНОЕ" ФИНАНСИРОВАНИЕ] - первинні (стартові) операції для фінансування почат-куючих підприємців, фірм, компаній, які перебувають на початковій стадії функціо-нування (заснування).

"ЯСЕЛЬНИЙ" ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ["ЯСЕЛЬНЫЙ" ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС] - група (комплекс) малих під-приємств (майстерень), які надаються в оренду підприємцям-початківцям.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія