Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЯВКА [ЯВКА] - 1. Місце зустрічі. 2. Місце таємної зустрічі.

ЯВКА 3 ПОВИННОЮ [ЯВКА С ПОВИННОЙ] - особистий добровільний прихід особи до державного компетентного органу (міліції, прокуратури, суду) із заявою про вчинений злочин. За законами Української держави така дія пом'якшує міру покарання (стяг-нення) за скоєння злочину.

ЯВНІ ВИТРАТИ [ЯВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ] - постійні грошові платежі (проплати) ста-більним постачальникам виробничих ре-сурсів (сировини, напівфабрикатів, вузлів), які підлягають першочерговій, беззастереж-ній оплаті.

ЯВОЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ РОБІТНИКІВ [ЯВОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ] - кількість робітників, які повинні з'являтись або з'явились на роботу.

ЯКІСТЬ [КАЧЕСТВО] -категорія, яка відоб-ражає об'єктивну визначеність речей, дій, подій у певній системі зв'язків. Відрізняє одну річ від іншої. Я. товарів, напр.. харак-теризує властивість (спроможність) това-ру задовольнити ті чи інші потреби люди-ни. Є означальною при визначенні ціни на товар і формуванні попиту на ринку.

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ [КАЧЕСТВО ЖИЗНИ] - характеристика умов життєдіяльності лю-дей з точки зору їх якісного визначення і від-повідності суспільним нормам і критеріям, які визначають рівень можливостей для все-бічного розвитку людини: задоволення ма-теріальних, фізіологічних, культурних, інте-лектуальних та духовних потреб, поліпшен-ня умов праці і дозвілля.

ЯКІСТЬ ПРАЦІ [КАЧЕСТВО ТРУДА] - сукупність специфічних дій, спрямованих на досягнення певної матеріальної мети, які відрізняють один вид конкретної праці від іншої. Якісну сторону праці характеризують такі показники, як складність, напруже-ність, результативність затрат розумових зусиль. Більш напружена, професійна пра-ця створює за одиницю часу більшу кіль-кість і вищу якість споживних вартостей продукту праці і є першоосновою розміру оплати праці, забезпечення попиту і реалі-зації предметів праці (виробів), а також Гарантом досягнення ефективності, прибут-ковості виробничої діяльності.

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ] - сукупність споживних властивос-тей продукції, її здатність задовольняти пев-ні потреби людини відповідно до свого приз-начення, що є визначенням її споживної вартості, ціни і умовою зростання націо-нального багатства країни. Підвищення якості продукції рівнозначне збільшенню її кількості, оскільки воно пов'язане з показ-никами надійності, довговічності, економіч-ності та іншими показниками ефективнос-ті і суспільної значущості продуктів праці. Визначається цілою системою показників - ступенем відповідності продукту існуючим стандартам, нормам, умовам договорів, попиту населення. Невід'ємною властивіс-тю високоякісної продукції є її естетичні якості-оздоблення, витонченість та сучас-ність форм. Висока якість товару є запору-кою його конкурентоспроможності на рин-ку і забезпечення прибутку власникові.

"ЯМА' ["ЯМА') - спеціальний структурний підрозділ (приміщення) товарної або фондо-вої біржі, призначений для укладання бір-жових угод на купівлю-продаж товарів (цін-них паперів). Часто ще називають біржовим рингом, колом. "Я.", як правило, розміщу-ється на рівні, нижчому від основних площ приміщення (підлоги), торгової чи іншої зали. Навколо "Я. "можуть міститись робо-чі місця (кабіни) біржових агентів, брокерів.

ЯМАЙСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА (ЯМАЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА] - нині діюча світова валютна система, що замінила Брет-тонвудську валютну систему, яка не відпо-відала умовам світового ринку. Утворена відповідно до угоди країн - членів Міжнарод-ного валютного фонду, укладеної у Кінгсто-ні (Ямайка, 1976р.). Ця система забезпечує більш сприятливі умови для підтримки розвитку економік країн-учасниць, послабила залежність від долара США. Прийняті рішення означають відміну офіційної ціни на золото і золотих паритетів, зупинення розміну доларів на золото для центральних банків та урядових органів, дозвіл продажу і купівлі золота за ринковими цінами, право вибору країнами будь-якого режиму курсу тощо.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія