Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЮРИСДИКЦІЯ [ЮРИСДИКЦИЯ] - повноваження певної особи, установи давати правову оцінку фактам, діям, розв'язувати правові питання.

ЮРИСДИКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНА [ЮРИСДИКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ] - вста-новлена законодавче діяльність органів державного управління і окремих посадових осіб (наділених відповідними повноважен-нями) щодо розв'язання індивідуальних ад-міністративних справ і застосування відпо-відних юридичних санкцій до правопоруш-ників в адміністративному порядку (без участі судових органів).

ЮРИСКОНСУЛЬТ [ЮРИСКОНСУЛЬТ] - особа, що працює на підприємстві, в уста-нові, організації, навчальному закладі, гро-мадській організації тощо консультантом з юридичних питань. На Ю. покладається робити висновки, проводити консультації та видавати довідки з правових питань діяль-ності підприємства. Ю. оформляє і готує матеріали у майнових та переговорних спо-рах для надсилання в судові, арбітражні ор-гани та вищестоящі організації, а також бере участь у розгляді їх цими інстанціями таін.

ЮРИСПРУДЕНЦІЯ [ЮРИСПРУДЕНЦИЯ] - сукупність правових наук, правознавство. Вживається також для позначення теоре-тичної діяльності в галузі права й практики його застосування.

ЮРИСТ [ЮРИСТ] - офіційна особа, що має професійну юридичну освіту і проводить юридичну практику (роботу).

ЮСТИЦІЯ .[ЮСТИЦИЯ] - сукупність пра-вових установ, діяльність судових органів щодо здійснення правосуддя, а також судо-ве відомство.

ЮСТИЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНА [ЮСТИЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ] - 1. Система спеціальних органів щодо контролю за дотриманням законності у сфері державного управління. 2. Особливий процесуальний порядок розв'язання адміністративно-пра-вових спорів між громадянами чи юридич-ними особами, з одного боку, і органами дер-жавного управління (місцевого самовряду-вання) - з іншого.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія