Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЮРИДИЗАЦІЯ [ЮРИДИЗАЦИЯ] -надання певним діям, фактам правового статусу (легалізація), обґрунтування, наголошення правочинності певних явищ, подій, питань.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА [ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС] -офіційно визначена (зареєстрова-на) у встановленому законом порядку адре-са організацій, підприємств, установ.

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ [ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ] - визна-чена чинним законодавством держави відпо-відальність фізичних і юридичних осіб за дотримання законів і підзаконних норм, правил, актів у процесі життєдіяльності, правова відповідальність за протизаконні дії.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ [ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ] - 1. Спеціально створювані структури з певного числа прав-ників (адвокатів) для надання юридично-правових послуг фізичним і юридичним осо-бам. 2. Фахові консультації з юридично-правових питань, що одержують юридичні або фізичні особи.

ЮРИДИЧНА НАУКА [ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА] - система знань про закономірності виникнення держави і права, їх розвитку і функціонування, про їх місце і призначен-ня в суспільному житті. Ю.н. розвивається на основі суспільної практики, вивчає дер-жаву і право в їх єдності, зв'язку з соціаль-но-економічною структурою суспільства, досліджує правосвідомість, державно-пра-вову організацію і входить у систему суспіль-них наук.

ЮРИДИЧНА ОСОБА [ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО] - орга-нізація, підприємство, установа, що має ста-тус майнової і юридичної окремішності (не-залежності), володіє майном, може від сво-го імені набувати майнових і особистих не-майнових прав та виконувати обов'язки, бу-ти позивачем і відповідачем у суді, арбітра-жі, третейському суді, має закінчений бух-галтерський баланс, розрахунковий раху-нок у банку, власну печатку, пройшла дер-жавну реєстрацію і має свій код у держав-ному реєстрі. Може від свого імені здій-снювати економічні операції. Порядок утво-рення Ю.о. встановлюється чинним законо-давством або передбачається статутами Ю.о. (щодо державних організацій - роз-порядчими актами державних органів; гро-мадських організацій - за ініціативою їхніх засновників - громадян чи товариств) з дозволу компетентного державного органу.

ЮРИДИЧНА СЛУЖБА [ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА] - окрема установа, підприєм-ство або структурний підрозділ орга-нізації, підприємства, установи, що здій-снює юридично-правові акти, надає юри-дично-правничі послуги і здійснює відпо-відний контроль за дотриманням закон-ності і права.

ЮРИДИЧНИЙ ОБОВ'ЯЗОК [ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ] - складова правовід-носин, закріплена нормою права, що від-биває передбачену законом міру належної поведінки суб'єктів права (фізичних і юри-дичних осіб, посадових осіб), вимагає від них виконання встановлених законом дій, здій-снення суб'єктивних прав учасників пра-вовідносин. Порушення прав тягне за собою відповідальність шляхом застосування санкцій до винних осіб.

ЮРИДИЧНІ ФАКТИ [ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ] - передбачені законом обставини, які є основою для виникнення (зміни, припи-нення) реальних правовідносин. Поділяють-ся на дві групи: події і дії. Події - це юри-дичне значущі факти, що виникають неза-лежно від волі людей (загибель людей, тва-рин, втрата майна внаслідок стихійного лиха тощо). Дії - життєдіяльні факти, які є наслідком свідомої діяльності людей.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія