Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ШТРАФ [ШТРАФ] - 1. Примусова плата за невиконання або неналежне вико-нання умов договору для підвищення дого-вірної дисципліни й відшкодування збитків стороні, стосовно якої не виконані договірні зобов'язання і яка зазнала матеріальних збитків. 2. Адміністративне покарання у ви-гляді примусового грошового стягнення, яке накладається на осіб, винних у порушенні законодавства чи скоєнні злочину. 3. Засіб матеріального впливу на юридичних і фізичних осіб. що винні у порушенні законів, договорів, існуючих правил.

ШТРАФЕЛЬ [ШТРАФЕЛЬ] - бухгалтер-ський рахунок особливої форми, у якому дебетові й кредитові обороти показані в одній загальній графі.

ШТРАФИ АДМІНІСТРАТИВНІ [ШТРАФЫ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ] - один із заходів адміністративного стягнення, що засто-совується до осіб, які вчинили адміністра-тивний проступок. Застосовують до гро-мадян і службових осіб, коли заходи гро-мадського або дисциплінарного впливу визнані недостатніми. Ш.а. накладають за порушення правил користування тран-спортом, правил пожежної безпеки, охо-рони порядку, безпеки руху тощо.

ШТРАФНІ САНКЦІЇ [ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ] - передбачені договором, документально зафіксовані види й рівні штрафу, що стя-гується з осіб, які порушили умови, зобо-в'язання за контрактом. Найчастіше Ш.с. вводяться за несвоєчасне виконання або пов-не невиконання замовлень, порушення гра-фіка робіт, поставки неякісної продукції чи на-даних послуг, за інші види завданих збитків.

ШТРЕЙКБРЕХЕР (ШТРЕЙКБРЕХЕР] - особа, яка відмо-вилася взяти участь у страйку і підтримати страйкарів, стала на бік адміністрації у її суперечках із страйкарями і підтримала адміністрацію своїм виходом на роботу у період страйку.

ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ ТОВАРУ [ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ ТОВАРА] -нанесен-ня штрихових міток на товар, які утворюють штриховий код; по ньому можна встановити вид товару, його належність до певної товар-ної групи, якісні характеристики, споживчі властивості, технічні параметри тощо.

ШТУРМАНСЬКА РОЗПИСКА [ШТУРМАНСКАЯ РАСПИСКА] - судновий документ про прийняття вантажу для перевезення, який видається судновою адміністрацією ван-тажовідправникові після завантаження товару на судно.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ [ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ] - 1. Образна назва галузі досліджень, що являє собою сукупність різноманітних методів, прийомів і засобів аналізу процесів мислення з метою кон-струювання технічних систем, спроможних виконувати дії, які за традицією вважались виключною прерогативою людського мозку. Проблема Ш.і. полягає в моделюванні про-цесів розумової праці та їх автоматизації. Кінцевою принциповою метою досліджень із проблем Ш.і. є розкриття таємниць мис-лення, виявлення механізмів функціону-вання мозку, створення адекватних йому моделей, конструювання автоматів, які не тільки не поступалися б перед ним ефек-тивністю, а й перевершували б йото пев-ними параметрами. Постановка проблеми Ш.і. в усій її повноті стала можливою лише з появою кібернетики та електронних обчи-слювальних, машин. Проблема Ш.і. має тео-ретичний, технічний аспекти і може роз-глядатися у найрізноманітніших напрям-ках: принципової можливості розв'язання проблеми штучного інтелекту, тобто її по-тенційної здійсненності, пов'язаної з фун-даментальними результатами кібернетики та суміжних наук; технічної здійсненності реальної можливості розв'язання проблеми Ш.і. за існуючого рівня розвитку науки і техніки; практичної доцільності розв'я-зання проблеми Ш.і., що визначається, з одного боку, можливостями її розв'язання на перших двох рівнях, а з другого - прак-тичними потребами цивілізації на відпо-відному етапі її історичного розвитку; проб-леми розпізнавання образів, навчання і са-моосвіти, побудови логічної 1 фізичної мо-делей нейронів, створення загальної теорії самоорганізованих систем тощо. 2. Частина інформатики, що займається розробкою методів розв'язування задач, для яких відсутні формальні алгоритми: розуміння природної мови, навчання, доведення тео-рем, розпізнавання зображень. 3. Здатність комп'ютерної програми виконувати функції, що асоціюються з інтелектуальною діяль-ністю людини: аналіз даних, навчання, прийняття рішень. Див. також Експертна система.

"ШУКАЮЧИЙ ЦІНУ" ["ИЩУЩИЙ ЦЕНУ"] - монополіст, що вибирає для себе ціну та обсяг випуску продукції.

ШУЛЕР [ШУЛЕР] - шах-рай, шахрай-професіонал.