Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ШЛЯГЕР [ШЛЯГЕР] - 1. Модна популярна пісня, мелодія. 2. Пере-носно - будь-яка рекламна новинка.

ШЛЯХЕТНІСТЬ [ШЛЯХЕТНОСТЬ] - вишуканість у повод-женні, поведінці, діях, манерах; лицарство.

ШОДЗИНКА [ШОДЗИНКА] - регулювання (зменшення, збільшення чи переміщення) кількості робітників на різних ділянках виробничого процесу з метою регулювання обсягів випуску товарної продукції на ринок шляхом впорядкування і перерозподілу ро-бочої сили в умовах зміни торгової кон'юн-ктури (збільшення чи зменшення попиту).

ШОКОВА ТЕРАПІЯ [ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ] - комплекс радикальних заходів, спрямо-ваних на оздоровлення економіки, що супроводжується тимчасовими негативними явищами: стрімким зростанням цін, па-дінням зайнятості тощо.

ШОМАЖ [ШОМАЖ] - страхування втрат прибутку та інших фінансових збитків, що виникають внаслідок зупинення вироб-ництва через стихійні лиха.

ШОП-ТУР [ШОП-ТУР] - організована зарубіжна поїздка за намі-ченим маршрутом, переважно з метою придбання товарів, як правило, для подаль-шого їх перепродажу.

ШОУ [ШОУ] - 1. Вистава розважально-концертного жанру. 2. Пе-реносно - природна демонстрація чогось малоймовірного з метою рекламування, з викликом комусь.

ШОУЇНГ [ШОУИНГ] - термін рекламного бізнесу, що означає межі охоп-лення певної місцевості, автотраси засобами реклами, розміщеної на плакатах, щитах, панелях. Нормою охоплення є 100 Ш.; вва-жається, що таке число рекламних засобів оптимальне для забезпечення щоденної зорової уваги до них з боку населення.

ШПИГУНСТВО [ШПИОНАЖ] - заздалегідь сплановане, зумисне передавання, вилучення, викра-дення або збирання відомостей, що ста-новлять державну, військову, політичну чи економічну таємну інформацію з метою передачі їх іноземним державам чи їхній агентурі. В Україні це вважається особливо небезпечним злочином.

ШПИГУНСТВО ПРОМИСЛОВЕ [ШПИОНАЖ ПРОМЫШЛЕННЫЙ] - таємне зби-рання інформації, викрадення документів, матеріалів, зразків, які становлять ви-робничу, промислову, технічну, комерційну, службову таємницю, з метою подолати конкурента, завоювати ринок, зекономити на придбанні "ноу-хау".