Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ШКАЛА ЗАМОВЛЕННЯ [ШКАЛА ЗАКАЗА] - замовлення на купівлю (або продаж) цін-них паперів, у якому зазначається загальна їх кількість для продажу за обумовленим відхиленням у ціні.

ШКАЛА ПРІОРИТЕТІВ [ШКАЛА ПРИОРИТЕТОВ] - виведена за рангом сукупність ознак, що характеризують перевагу того чи іншого товару тощо.

ШКАЛА ЦІН [ШКАЛА ЦЕН) -класифікація цін на товари й послуги однієї фірми за-лежно від їх класифікації за якістю, моди-фікаціями, дизайном тощо.

ШКІДЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ [ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА] - комплекс факторів, які негативно впливають на здоров'я праців-ника (забруднення повітря, вібрація, випро-мінювання тощо). На роботах з Ш.у.п. за-стосовується підвищена оплата праці,-необ-хідні засоби індивідуального захисту та ін.

ШКІДНИЦТВО [ВРЕДИТЕЛЬСТВО] - зло-чин, спрямований на підрив економіки, грошової системи, а також діяльність дер-жавних чи інших організацій з метою ослаб-лення країни. Обов'язковою умовою при-тягнення до відповідальності за Ш. є наяв-ність у діях винного спеціальної мети - вчинення умисної шкоди державі. Від-повідальність за ПГ. несуть як громадяни своєї країни, так й іноземні громадяни та особи без громадянства.

ШКОДА [УЩЕРБ] - у цивільному праві - знищення або зменшення особистого чи суспільного блага. Майнову ІП„ виражену в грошовій формі, називають збитком.

ШКОДА МАТЕРІАЛЬНА [УЩЕРБ МАТЕРИАЛЬНЫЙ] - майнові або грошові втрати внаслідок невиконання або неналежного виконання покладених на працівників функцій, порушення господарського дого-вору іншими підприємствами (юридичними чи фізичними особами) або внаслідок сти-хійного лиха.

ШКОЛА [ШКОЛА] - 1. Навчально-виховний загальноосвітній заклад. 2. Приміщення, де розташований навчально-виховний заклад. 3. Система освіти, сукупність навчальних закладів. 4. Напрям у науці, економіці, суспільно-полі-тичній думці, побудований на загальних принципах спільності поглядів, традицій тощо. 5. Переносно - виучка, набуття до-свіду, сам досвід.

ШЛАГБАУМ [ШЛАГБАУМ] - спеціальний пристрій, встановлений упо-перек транспортних шляхів, що періодично перекриває рух транспортних засобів і пішоходів. 2. Переносно - будь-яка пере-пона на шляху до певних дій, здійснення мети, планів.

ШЛЮЗ [ШЛЮЗ] - 1. Присто-сування у вигляді широкого похилого жо-лоба для промивання золотоносної породи. 2. Споруда з двох ізольованих перемичок з лазом і стальними дверима (лядами) для переходу гірських рятувальників із місця з нормальною атмосферою до ізольованого перемичками простору (напр., при гасінні підземної пожежі; пристосування з двох вентиляційних дверей у шахті для пропуску людей та вантажів без порушення вен-тиляції [вентиляційний Ш.). 3. Споруда на річці, каналі для пропуску суден за різного рівня води на шляху їхнього прямування, яка складається з однієї чи кількох камер з воротами. 4. Пристосування з кількох ізо-льованих камер для переходу з одного приміщення до іншого (напр., на орбіталь-них космічних станціях). 5. Міжсітьовий інтерфейс, вузол обчислювальної мережі, що включає програми забезпечення і тех-нічні засоби, необхідні для організації взаємодії з іншими мережами. Введення шлюзу дає змогу врахувати у мережах, що з'єднуються, такі відмінності, як адресація, спосіб оплати за передання даних, правила функціонування приладів у процесі зв'язку.