Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ШИРМА [ШИРМА] - 1. Переносна легка перегородка з рам-стулок, обтягнутих тканиною. 2. Переносно - те, що використовується як прикриття чогось у політичних, дипломатичних чи інших цілях.

ШИРОКОМОВНА МЕРЕЖА [ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ] - мережа ЕОМ, у якій сигнал, що передається однією станцією мережі, може бути прийнятий усіма іншими її станціями.

ШИРОКОПОЛОСНА ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА [ШИРОКОПОЛОСНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ] - локальна мережа, в одному каналі зв'язку якої може передаватися кілька сигналів одночасно.

ШИРПОТРЕБ [ШИРПОТРЕБ] - 1. Найпростіші, звичайні товари широкого вжит-ку. 2. Характеристика товару масового по-питу і невисокої якості.

ШИФР (ШИФР) - 1. Код, значення елементів якого і правила кодування відомі обмеженому колу осіб. Використовується для шифрування інформації з метою її захисту від несанкціонованого доступу. 2. Сукупність умовних знаків (цифр, літер, кодів), різних комбінацій, які замінюють письмові тексти, фрази, слова в процесі секретного листування чи передачі інфор-мації іншими засобами. 3. Те саме, що й код, застосовуваний при механічній обробці інформації. 4. Узагальнена закодована інформація про товар.

ШИФР ДОКУМЕНТА [ШИФР ДОКУМЕНТА] - умовний реєстраційний знак, що на-носять на документи, інформаційні мате-ріали для їх систематизації при користу-ванні й збереженні.

ШИФР РАХУНКІВ [ШИФР СЧЕТОВ] - 1. Присвоєний, уніфікований, власний код рахунків бухгалтерського обліку, банківської системи. 2. Номер, що його визначено планом рахунків бухгалтерського обліку для кожного синтетичного рахунку. В разі здій-снення бухгалтерських записів замість повної назви рахунку зазначають тільки його шифр. що скорочує обсяг роботи і прискорює її облік. Ш.р. користуються при механізації облікових процесів.

ШИФР ТОВАРУ [ШИФР ТОВАРА] - сукуп-ність умовних букв, знаків, позначок, з допомогою яких дається кодована харак-теристика товару: належність до певної товарної групи, назва виробника, споживчі й технічні властивості, розміри тощо з метою спрощення товарної класифікації, уніфікації, механізації обліку.

ШИФРУВАННЯ [ШИФРОВАНИЕ] - веден-ня записів повідомлень з допомогою умов-них знаків, кодів, цифр і літер; наука, що розробляє математичну теорію і практику шифрування, називається криптографією.

ШКАЛА [ШКАЛА] - 1. Деталь вимірювальних при-ладів; пряма лінія, поділена на рівні части-ни, що відповідають значенням вимірю-ваної величини (лінійка, мікрометр, тран-спортир). 2. Система чисел, з допомогою яких вимірюють або оцінюють ту чи іншу величину (Ш. обмірів круглої деревини; Ш. розмірів одягу, взуття; Ш. обчислення розмірів оподаткування та ін.).