Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ШАБЛОН [ШАБЛОН] - 1. Взірець (ета-лон), за яким виготовляють однорідні виро-би або звіряють (ототожнюють) форму готових виробів. 2. Кресленик архітектурної або іншої деталі. 3. Переносно - взірець, еталон, штамп, що його наслідують сліпо, механічно, нетворчо, некритично.

ШАГ [ШАГ] - українська назва польсько-литовської срібної монети ХVІІ-ХVІІІ ст. вартістю в три гроші. У російській валюті шаг дорівнював 2 копійкам, а зі встанов-ленням лічби на "срібло" назву шаг було перенесено на 5 коп. "сріблом"; як така збереглася до 1927 р. За Української Цен-тральної Ради було випущено паперові білети з номіналами 10,20, 30, 40,50 шагів; 1 шаг дорівнював 1/100 гривні, або 1/200 карбованця.

ШАНС [ШАНС] - імовірність успіху, здійснення будь-яких намірів, планів, можлива удача.

ШАНТАЖ [ШАНТАЖ] - злочин, що полягає в погрозі роз-голошення компрометуючих або начебто компрометуючих відомостей з метою одер-жання якихось вигод.

ШАРВАРОК [ШАРВАРОК] - додаткова (крім панщини) феодальна повинність в Україні XV -XVIII ст. і праця на будівництві та ремонті шляхів, мостів, гребель, панських осель тощо. Розмір Ш. не був постійним і становив до 24 робочих днів на рік з кожного селянського двору.

ШАРІАТ [ШАРИАТ] - система норм мусульманського права, а також релігійно-обрядових настанов і правил, що мають силу закону для мусульман.

ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ (СКОРОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕГ] - кількість обертів на рік, яку кожна грошова одиниця із загальної їх маси, що перебуває в обігу, здійснює в процесі придбання товарів. Обчислюється як відношення номінального національного продукту до маси грошей в обігу.

ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ [СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ] - середня кіль-кість біт, символів або блоків, що переда-ються за одиницю часу між двома відповід-ними пристроями системи передачі даних.

ШЕДЕВР [ШЕДЕВР] - 1-У середні віки - зразки виробів, які мали подавати ремісники, щоб здобути звання майстра. 2. Визначний твір науки, літера-тури, мистецтва.

ШЕДУЛА [ШЕДУЛА] - розряди, групи, за якими класифікуються джерела доходів при обкладенні їх прибут-ковим податком.