Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЧИСТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ [ЧИСТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ] - сумарний обсяг усіх кінцевих товарів і по-слуг у грошовому обчисленні, що вироблені у країні протягом певного часу, за вираху-ванням величини амортизації основного капіталу (вартості основних фондів).

ЧИСТИЙ ОБЛІГАЦІЙНИЙ БОРГ КОМПАНІЇ [ЧИСТЫЙ ОБЛИГАЦИОННЫЙ ДОЛГ КОМПАНИИ] - сума випущених компанією облігацій, що обліковуються як позичені кошти, за вирахуванням облігацій, купле-них самою компанією, а також погашених облігацій 1 викупного фонду для їх погашен-ня в майбутньому.

ЧИСТИЙ ОБСЯГ ПРОДАЖУ [ЧИСТЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖИ] - загальна вартість проданих підприємством товарів і послуг, за вирахуванням вартості проданих у кредит (загальна сума товарообороту).

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК [ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ] - прибуток від виробничої чи іншої підпри-ємницької діяльності, який залишається після вирахування витрат, сплати боргових зобов'язань, податків і різних обов'язкових відрахувань.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК НА АКЦІЮ [ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ] - чистий прибуток на акцію звичайну, за вирахуванням приві-лейованих дивідендів, поділений на серед-ньозважене число звичайних акцій (або їх еквівалентів) в обігу.

ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТ [ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТ] - прибуток від операцій банківського під-приємства. за вирахуванням платежів з прибутку.

ЧИСТИЙ РИЗИК [ЧИСТЫЙ РИСК] - ризик, пов'язаний із небезпекою втрати грошей.

ЧИСТІ ВИТРАТИ ОБІГУ [ЧИСТЫЕ ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ] - витрати, безпосеред-ньо пов'язані з процесом купівлі-продажу товарів. Включають витрати на транспор-тування товарів, їх зберігання, фасування,
комплектування, доставку покупцеві.

ЧИСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ [ЧИСТЫЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ] - валові капіта-ловкладення, за вирахуванням амортизації.

"ЧОВНИКИ" ["ЧЕЛНОКИ"] - торговці, що закуповують товари масового споживання оптом на дешевих, переважно зарубіжних, ринках і доставляють їх на дрібногуртовий і роздрібний вітчизняні ринки.

ЧОН [ЧОН] - розмінна монета Корейської Народно-демократичної Республіки та Рес-публіки Корея, дорівнює 1/100 вони.

ЧОРНА СКРИНЯ [ЧЕРНЫЙ ЯЩИК]-термін, що вживається головним чином у систе-мотехніці для позначення систем, структура і внутрішні процеси яких невідомі або надто складні. Метод вивчення таких систем базу-ється на дослідженні їх реакцій на відомі (за-дані, запрограмовані) вхідні впливи (сигнали).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія