Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЧИСЛА КОМУТАЦІЙНІ [ЧИСЛА КОМУТАЦИОННЫЕ] - допоміжні розрахункові ве-личини, які використовуються для спро-щення математичних формул і полегшення розрахунків фінансових тарифів, резервів внесків щодо різних видів страхування жит-тя. Величину цих чисел визначають за від-повідними показниками таблиці смертнос-ті, яка використовується для побудови тари-фів страхування життя, а також за нормою дохідності.

ЧИСЛЕННІСТЬ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ [МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ] - диференціювання валютних курсів, різних видів операцій з валютою.

ЧИСЛО ПРОЦЕНТНЕ [ЧИСЛО ПРОЦЕНТНОЕ] - сумарний залишок коштів (забор-гованості) за певний час на особистому ра-хунку клієнта банку, на який за встанов-леною процентною ставкою банки перера-ховують проценти.

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ [ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ] - 1. Наслідковий показник, виражений у гро-шах, який показує суми всіх заявок брокер-ської контори на купівлю та продаж. Ч.п. може бути позицією продавця (отримані гроші й поставлені цінні папери), покупця (поставлені гроші й отриманні цінні папери) або ж (як виняток), дорівнювати нулю. 2. Різ-ниця між вартістю (ціною) ф'ючерсних контрактів щодо закупівлі і продажу того самого товару на ринку за строковими уго-дами (операціями).

ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ (ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ] - частина валової продукції підприємства, яка залишається після покриття матеріаль-них 1 фінансових витрат на виробництво 1 формує суму національного доходу суспіль-ства, що являє собою загальну суму чистого доходу, створену всіма галузями виробництва.

ЧИСТИЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ [ЧИСТЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ] - величина державного боргу за вирахуванням зобов'-язань, розміщених у різних установах.

ЧИСТИЙ ДОХІД [ЧИСТЫЙ ДОХОД] - дохід, одержаний підприємством за вирахуван-ням сплачених податків, зборів. Становить собою чистий прибуток. Див. також Чис-тий прибуток.

ЧИСТИЙ ДОХІД СУСПІЛЬСТВА [ЧИСТЫЙ ДОХОД ОБЩЕСТВА] - вартість додат-кового продукту, що становить частину на-ціонального доходу. У його складі розріз-няють чистий дохід підприємств і центра-лізований чистий дохід держави.

ЧИСТИЙ ЕКСПОРТ [ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ] - різниця між експортом та імпортом експор-тних товарів.

ЧИСТИЙ ІМПОРТ [ЧИСТЫЙ ИМПОРТ] - різниця між сукупним обсягом імпорту кра-їни та обсягами експорту тих товарів, що імпортуються в країну.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія