Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЧЕРГОВІСТЬ ПЛАТЕЖІВ [ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ] -послідовність платежів, якої повинні дотримуватись юридичні особи, особливо в умовах, коли наявні у них кошти недостатні для здійснення усіх належних платежів.

ЧЕРГУВАННЯ [ДЕЖУРСТВО] -перебуван-ня працівника за розпорядженням адмініс-трації на підприємстві, в установі, організа-ції після закінчення робочого дня або в не-робочі дні з метою забезпечення безперебій-ного оперативного вирішення невідкладних справ.

ЧЕСНА КОНКУРЕНЦІЯ [ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ] - термін, що означає рівні умови для конкуренції, які досягаються вирівню-ванням витрат на виробництво між зару-біжними та внутрішніми виробниками і нейтралізацією будь-яких переваг, які може мати іноземець над внутрішнім виробни-ком: менші податки, дешевша робоча сила тощо. Цей аргумент висувається на захист протекціонізму, однак він є хибним, тому що зникає саме підґрунтя здійснення міжна-родної торгівлі 1 логічним наслідком його є усунення перешкод торгівлі між країнами.

ЧЕТРУМ [ЧЕТРУМ] - розмінна монета ру-пії Бутану.

ЧИКАЗЬКА ШКОЛА [ЧИКАГСКАЯ ШКОЛА] - напрям у теорії економічної науки, який стоїть на позиції неолібералізму. Виник у 60-ті роки XX ст. Головними представниками були М.Фрідмен. Ф.Найт, Г.Саймонс. Дж.Стіг-лер. Вони виступили проти втручання дер-жави в економіку, вважаючи, що ринковий механізм у змозі самостійно забезпечити її нормальне функціонування.

ЧИННІСТЬ ЗАКОНУ [ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА] - обов'язковість виконання закону, яка виз-начається часом (з якого періоду встановлю-ється дія закону), простором - на якій те-риторії, колом осіб, на які цей закон поши-рюється.

ЧИНОВНИК [ЧИНОВНИК] - 1. Посадова особа, що є державним службовцем і має від-повідний службовий ранг. 2. Переносно - людина, що ставиться до виконання своїх службових обов'язків як бюрократ.

ЧИНШ [ЧИНШ] - 1. У фе-одальній Європі - регулярний фіксований податок продуктами або грішми, який сплачували селяни феодалові. 2. Перенос-но - дрібні товарообмінні операції без участі грошей.

ЧИНШОВЕ ПРАВО (ЧИНШОВОЕ ПРАВО] - за феодалізму - система правових норм, що регулювала тимчасове або безстрокове спадкове землекористування селян і міщан (чиновників). Землевласник передавав віль-ним селянам і міщанам у безстрокове спад-кове користування орні землі за натураль-ну плату (чинш). Розмір плати визначався законом або звичаєм. Чиншові відносини зберігалися в Україні, Білорусі та Литві. Лік-відовано чинш після революції 1917р.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ [ЧИСЛЕННОСТЬ] - еконо-мічний, статистичний показник, що визна-чає кількість людей, які належать до певної категорії, згрупованої за певними ознаками.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія