Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЧЕКОВИЙ ВКЛАД [ЧЕКОВЫЙ ВКЛАД] - вклад у комерційному банку, на який мож-на виписати чек. До таких вкладів належать і безстрокові (до запитання) вклади з правом виписувати чек на пред'явника, з правом ав-томатичного переведення коштів на ощад-ний рахунок тощо.

ЧЕКОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД [ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД] - спеціалізована фінансова установа у формі інвестиційного фонду, що приймає у населен-ня приватизаційні чеки (ваучери), в обмін на які власники чеків одержують акції фонду. Ці фонди розміщують приватизаційні чеки, ку-пуючи на них акції приватизаційних під-приємств. Отримуючи дивіденди від при-ватизованих підприємств, Ч.і.ф. повинен виплачувати дивіденди своїм акціонерам.

ЧЕКОВИЙ КЛІРИНГ [ЧЕКОВЫЙ КЛИРИНГ] - система руху грошових фондів між бан-ками, за якою чек, що випускається одним банком, приймається іншим.

ЧЕКОВИЙ КРЕДИТ [ЧЕКОВЫЙ КРЕДИТ] - різновид кредиту, що надається комерцій-ним банком своїм клієнтам шляхом відкрит-тя чекових рахунків двох видів: овердрафні (з від'ємним сальдо на поточному рахунку) та спеціальні чекові. Виплата чеків здійсню-ється переважно з рахунку клієнта, а в разі відсутності коштів на рахунку банк покри-ває від'ємне сальдо кредиту в межах вста-новленого ліміту. Покриття позички здій-снюється за рахунок поточних надходжень або спеціальних внесків клієнтів. Спеціаль-ні чекові рахунки використовуються банка-ми, які емітують для своїх клієнтів спеціаль-ні чеки певної вартості. Банк встановлює клієнтові ліміт кредитування і на його вели-чину видає чек. Використання клієнтом че-ків приводить до закінчення кредитування, а внески на чековий рахунок відтворюють ліміт. За Ч.к. береться кредитодавцем певна плата.

ЧЕКОДАВЕЦЬ [ЧЕКОДАТЕЛЬ] - особа, яка виписала чек.

ЧЕКОДЕРЖАТЕЛЬ [ЧЕКОДЕРЖАТЕЛЬ] - особа, що є власником виписаного чека.

ЧЕК-РОЗПИСКА [ЧЕК-РАСПИСКА] - за-гальна форма чека, на корінці якого даєть-ся інформація про мету платежу.

ЧЕНТЕЗИМО [ЧЕНТЕЗИМО] - розмінна монета Італії, Ватикану, Сан-Маріно; дорів-нює І/100 італійської, ватиканської ліри.

ЧЕРВІНЕЦЬ (ЧЕРВОНЕЦ] - 1. Назва іноземних золотих монет (дукатів, цехинів) у Московському князів-стві. 2. Назва російської золотої монети 3-рублевої вартості у ХVІІІ-ХІХ ст. 3. В СРСР у 1922-1947 рр. - банківські білети, що ви-пускались купюрами 1, 2, 3, 5, 10, 25 і 50 червінців. Золотий вміст червінця становив 7,74234 г чистого золота.

"ЧЕРВОНЕ СТОРНО" ["КРАСНОЕ СТОРНО"] - бухгалтерський запис, зроблений черво-ним чорнилом для виправлення помилок в облікових реєстрах, відомостях. Числа, на-писані червоним, вираховуються - "стор-нуються".

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія