Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЧАС ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ [ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА] - день смерті спадкоємця. При оголошенні його безвісти відсутнім чи померлим - день набирає за-конної сили рішенням суду.

ЧАС ВІЛЬНИЙ [ВРЕМЯ СВОБОДНОЕ] - вільний від роботи час, який використову-ється людиною за власним бажанням.

ЧАС РОБОЧИЙ [ВРЕМЯ РАБОЧЕЕ] - пері-од, протягом якого працівник має бути на роботі і виконувати службові обов'язки.

ЧАСТКОВА ВІДМОВА ВІД АКЦЕПТУ [ЧАСТИЧНЫЙ ОТКАЗ ОТ АКЦЕПТА] - відмова від оплати у повному розмірі документів (грошових і товарних), зумовлена різними причинами: відвантаженням додаткової кількості товарів понад замовлену, неком-плектністю товарів, низькою якістю їх, по-милками при оформленні документів, пере-вищенням у вимозі сплатних цін проти обу-мовлених контрактом. іншими причинами.

ЧАСТКОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ [ЧАСТИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ] - у цивіль-ному праві - невигідні наслідки невиконан-ня чи неналежного виконання одного спіль-ного зобов'язання кількома кредиторами або кількома боржниками; відповідальність кожного - у межах своєї частини зобов'язання. Ч.в. виникає, якщо договором не пе-редбачена солідарна відповідальність.

ЧАСТКОВА ВЛАСНІСТЬ (ЧАСТИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ] - спільна власність кількох осіб, у якій визначено частку, належ-ну кожному співвласникові. Володіння, користування і розпоряджання таким спіль-ним майном здійснюється за згодою всіх співвласників, а майнові спори, що можуть виникнути, розв'язує суд. Доходи від спіль-ного майна розподіляють відповідно до час-тки кожного з власників.

ЧАСТКОВА ОПЛАТА [ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА] - оплата рахунків і платіжних вимог постачальників не у повній сумі, а частко-во, що може бути передбачене умовами до-говору (угоди) або пов'язане з частковими порушеннями постачальниками умов дого-вору поставки.

ЧАСТКОВА УЧАСТЬ [ДОЛЕВОЕ УЧАСТИВ] - міра, частка власних ресурсів, коштів, внесених до загальної справи кожним з її учасників (напр., частка у статутному фонді тощо).

ЧАСТКОВИЙ АКЦЕПТ [ЧАСТИЧНЫЙ АКЦЕПТ] - право платника оплатити вимогу постачальника частково, якщо це дозволя-ють умови, передбачені певними угодами, контрактами, чинним законодавством. Практично Ч.а. здійснюють як часткову від-мову від акцепту, яку заявляють протягом встановленого строку. За часткової відмови від акцепту платник повідомляє банк і по-стачальника про свою відмову, зазначаючи мотиви Ч.а. (з посиланням на відповідний закон, пункт).

ЧАСТКОВИЙ СЕРТИФІКАТ [ЧАСТИЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ] - документ, який підтвер-джує право власника акцій на доходи, про-порційні їх номінальній вартості у разі, коли номінальна вартість не відповідає курсу цих акцій на біржі.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія