Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЦІНОВА РІВНОВАГА [ЦЕНОВОЕ РАВНОВЕСИЕ] - досягнення за допомогою цінової політики такого співвідношення цін на різ-ні групи товарів, яке забезпечує рентабель-ну роботу і підприємств, які їх купують, і під-приємств, які продають ці товари.

ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ (ЦЕНОВАЯ СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА] - страте-гія, що базується на основі вивчення сегмен-тів ринку, особливостей категорій спожива-чів, корисності, необхідності товарів і послуг у процесі управління ціною продукції для забезпечення її збуту.

ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ ПРОНИКНЕННЯ [ЦЕНОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ] - 1. Зниження ціни товару чи послуг для ма-сового захоплення ринку. 2. Зваження (оцін-ка) ситуації з припущенням наперед, що то-вар матиме попит на ринку.

ЦІНОВА УГОДА [ЦЕНОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ] - контракт, договір, у якому встановлюєть-ся або закріплюється на певний строк ціна на товар,на цінні папери.

ЦІНОВИЙ ІНДЕКС [ЦЕНОВОЙ ИНДЕКС] - показник, який характеризує відносні змі-ни середнього рівня цін товарів у часі й те-риторіальному (регіональному) розрізі.

ЦІНОВИЙ МАРКЕТИНГ [ЦЕНОВОЙ МАРКЕТИНГ] - акції управління ціною продук-ції для забезпечення її збуту. Враховується дія таких факторів, як витрати виробниц-тва, рівень необхідності певного товару для споживача, категорія зацікавлених спожи-вачів, реакція конкурентів на зміну ціни, та інші фактори.

ЦІНОВІ ВІЙНИ [ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ] - кон-курентні дії та протидії, які порушують рин-кову рівновагу. Щоб уникнути Ц.в., які зав-дають шкоди усьому загалу підприємців і торговців, олігополістичні фірми намага-ються утримувати "порядок на ринку" мов-чазною домовленістю конкурувати тільки в диференціації продукції, рекламі нових то-варів. Іноді мовчазні угоди замінюють на таємні. Див. також Війна цін.

ЦІНОУТВОРЕННЯ [ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ] - процес утворення цін на товари і послуги на підставі існуючих методів і способів, єди-них для всіх товарів і послуг.

ЦІНОУТВОРЕННЯ ВИДАТКОВЕ [ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ЗАТРАТНОЕ] -ціноутворення. в основі формування цін якого закладені витрати виробництва та обігу.

ЦІНОУТВОРЕННЯ РИНКОВЕ (ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ РЫНОЧНОЕ] - ціноутворення, для якого визначальним є співвідношення на ринку попиту і пропозиції.

ЦІНОУТВОРЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ДЕРЖАВНЕ (ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ] - ціноутворення, яке базується на політиці держави щодо визначення розмірів цін на окремі товари. Державна ціна встановлю-ється на продукцію, виробництво якої зосе-реджене на підприємствах, що посідають монопольне становище на ринку. Це ціни на соціальне значущі, пріоритетні товари і по-слуги; ресурси, що певним чином вплива-ють на загальний рівень і динаміку цін.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія