Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРНІ [ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТОВАРНЫЕ] - папери, що закріплюють майнові права їх власників: коносаменти (товарні накладні), складські свідоцтва. Особливе значення займають акції, які да-ють власникам як грошові права, так і май-нові (товарні).

ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ [ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ] - вибіркове, індивідуальне (окремішне) відношення людини до матері-альних і духовних цінностей, система її ус-тановок, переконань, відданих комусь чи чомусь переваг, виражена у поведінці люди-ни, її діях.

ЦІННОСТІ ВАЛЮТНІ [ЦЕННОСТИ ВАЛЮТНЫЕ] - до них належать: іноземна валюта в готівці; платіжні документи (чеки, векселі, тратти, акредитиви тощо) в іноземній ва-люті; фондові цінності (акції, облігації) в Іноземній валюті; дорогоцінні метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи; природне коштовне каміння, за винятком ювелірних та інших побутових виробів з них. Для Ц.в. встановлено відпо-відний режим обігу.

ЦІНОВА ГНУЧКІСТЬ [ЦЕНОВАЯ ГИБКОСТЬ] - змінність цін залежно від кон'юн-ктури ринку, попиту і пропозиції та інших факторів, що впливають на ціноутворення (витрати виробництва й обігу, податкові, цінові обмеження).

ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ [ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ] - продаж в один 1 той самий момент одного товару різним покуп-цям за різними цінами, коли різниця у ці-нах не виправдана різними витратами ви-робництва цього товару і видатками на реа-лізацію.

ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ [ЦЕНОВАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ] - реагування ціни і її зміна залежно від співвідношення попиту, пропо-зиції та стану кон'юнктури ринку.

ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ДУГОВА [ЦЕНОВАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ ДУГОВАЯ] - залеж-ність попиту і пропозиції від зміни цін, що вимірюється як середня на дузі кривої по-питу і пропозиції.

ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ТОЧКОВА [ЦЕНОВАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ ТОЧЕЧНАЯ] - за-лежність попиту і пропозиції від зміни цін, що вимірюється у точці кривої, яка описує (обґрунтовує) цю залежність.

ЦІНОВА ЗНИЖКА [ЦЕНОВАЯ СКИДКА]-ба-зисна ціна товару, зменшена на розмір зниж-ки, що запроваджується у разі продажу вели-кої партії товару або як заохочувальний за-хід для пріоритетного покупця чи замовника.

ЦІНОВА КОНКУРЕНЦІЯ (ЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ] - один з видів конкуренції, по-в'язаний з використанням цін як засобу до-сягнення кращих економічних умов збуту, проникнення і завоювання ринку. Включає швидке маневрування (маніпулювання) ці-нами, систему поступок для тих чи інших по-купців іншими фірмами-збутовиками тощо.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія