Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЦІНА Ф'ЮЧЕРСНА [ЦЕНА ФЬЮЧЕРСНАЯ] - ціна, сформована на підставі біржових ф'ючерсних угод.

ЦІНИ ДОГОВІРНІ [ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ]- Див. Договірні ціни.

ЦІНИ ЄДИНІ [ЦЕНЫ ЕДИНЫЕ] - 1. Вста-новлені державою, її органами, окремими недержавними великими організаціями-монополістами фіксовані єдині (сукупні) ціни на товари або послуги. Напр., на заку-півлю окремих видів сільгосппродуктів, про-даж стратегічних видів сировини: електро-енергії, газу тощо. 2. Оптова (гуртова) ціна купівлі-продажу, визначена клієнтом біржо-вому брокеру, за якою реалізується товар чи цінні папери на біржі.

ЦІНИ ЗАГОТІВЕЛЬНІ [ЦЕНЫ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ] - договірні ціни, за якими про-водиться закупівля с.-г. продуктів у колек-тивних і фермерських господарствах, в ок-ремих селян.

ЦІНИ ЗАКУПІВЕЛЬНІ [ЦЕНЫ ЗАКУПОЧНЫЕ] - ціни, за якими організації спожив-чої кооперації проводять закупівлі у с.-г. підприємствах і сільського населення м'я-сопродуктів, овочів, фруктів, лікарських рослин, вторинної сировини тощо.

ЦІНИ ПОРІВНЯЛЬНІ (ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫЕ] - ціни. що використовуються для оцінки обсягу продукції, виробленої в різні періоди, з метою порівняння показників виробництва й аналізу їхньої динаміки. По-рівнянність забезпечується використанням індексів цін.

ЦІНИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ [ЦЕНЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ] - ціни, які встановлюють відповідно до стратегії роз-витку ринкової економіки, що залежать, зок-рема, від стану кон'юнктури ринку, співвід-ношення попиту і пропозиції.

ЦІНИ СВІТОВОГО РИНКУ [ЦЕНЫ МИРОВОГО РЫНКА] - ціни, за якими здійсню-ються експортно-імпортні торговельні опе-рації. Визначаються на підставі кон'юнкту-ри світового товарного ринку і курсу валют різних держав на міжнародному валютному ринку.

ЦІННІ ПАПЕРИ АГРЕСИВНІ [ЦЕННЫЕ БУМАГИ АГРЕССИВНЫЕ] - цінні папери, що мають забезпечити швидке зростання вкла-деного в них капіталу.

ЦІННІ ПАПЕРИ ГРОШОВІ [ЦЕННЫЕ БУМАГИ ДЕНЕЖНЫЕ] - грошові облігації, векселі, грошові чеки, майнові сертифікати тощо.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія