Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЦІНА ЛІМІТОВАНА [ЦЕНА ЛИМИТИРОВАННАЯ] - мінімальна (оптимальна, мак-симальна) ціна, за якою державні, недер-жавні, акціонерні та інші організації гаран-тують товаровиробникам закупівлю у них пропонованої продукції.

ЦІНА ЛІЦЕНЗІЇ [ЦЕНА ЛИЦЕНЗИИ] - 1. Частина додаткового прибутку, який сплачується власникові ліцензії за впрова-дження (реалізацію) змісту ліцензії у прак-тику підприємницької діяльності. 2. Вира-жена у вартісних показниках економічність, ефективність впровадження зазначеної в ліцензії технології або маркетингових роз-робок у практику з зазначенням розміру додаткового прибутку від реалізації ліцен-зійного інтелектуального капіталу.

ЦІНА МОНОПОЛЬНА [ЦЕНА МОНОПОЛЬНАЯ] -Див. Монопольна ціна.

ЦІНА НА ПОСЛУГИ [ЦЕНА НА УСЛУГИ] - різновид цін, за якими господарські струк-тури і населення сплачують за послуги суб'-єктам, що їх здійснюють. У цьому ціноутво-ренні широко застосовується система зни-жок і надбавок.

ЦІНА НЕТТО (ЦЕНА НЕТТО] - 1. Чиста ціна товару на місці його купівлі-продажу. 2. Для продавця-фактич-но одержана сума продажу товарів за вирахуванням витрат на їх реалізацію, а для покупця - сума, сплачена за товар.

ЦІНА НОМІНАЛЬНА [ЦЕНА НОМИНАЛЬНАЯ] - відправна біржова котирувальна ціна, за якою пропонується товар чи цінні папери для реалізації; зазначена у прейскурантах, каталогах, інших біржових документах і ко-тируваннях.

ЦІНА НОУ-ХАУ [ЦЕНА НОУ-ХАУ] -узагаль-нюючий показник корисності і вартості ноу-хау - сукупності науково-технічних знань, секретів виробництва, винаходів. Дорівнює винагороді за використання ноу-хау, що виплачується як національний платіж. Дже-релом оплати є додатковий прибуток, що одержується від використання ноу-хау.

ЦІНА ОПТИМАЛЬНА [ЦЕНА ОПТИМАЛЬНАЯ] -пропонована для продажу-купівлі науково обґрунтована, підтверджена на ринку реальна ціна товару, за якою він мо-же бути реалізований з одержанням опти-мального прибутку чи куплений без зайвих витрат.

ЦІНА ОПТОВА (ГУРТОВА) (ЦЕНА ОПТОВАЯ) - застосовується для продажу велики-ми партіями для подальшого перепродажу. Як правило, вона завжди нижча за роздріб-ну ціну, оскільки оптовий продаж не супро-воджується додатковими витратами обігу, пов'язаними з організацією роздрібної тор-гівлі.

ЦІНА ОСТАТОЧНА [ЦЕНА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ] - значення цін, курсів, котирувань, зареєстрованих на біржі перед її закриттям.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія