Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЦІНА АУКЦІОННА [ЦЕНА АУКЦИОННАЯ] - первинна ціна, встановлена на товар (стартова). Реальні купівельні ціни на май-нові цінності визначаються у процесі аукці-онного торгу.

ЦІНА БАЗИСНА [ЦЕНА БАЗИСНАЯ] - 1. Попередньо узгоджена між договірними сто-ронами (продавцем і покупцем) ціна, що є основною (базисною) для визначення реаль-ної договірної відкритої ціни, що відповідає якісним показникам, споживним якостям, технічним параметрам товару. Зі зміною кон'юнктури ринку вносяться відповідні поправки до базисної ціни і визначається її остаточний розмір. 2. Ціна певного товару з фіксованими показниками якості, що вста-новлюється на момент укладання опціонної угоди. 3. Узгоджена договірними сторонами тверда (бажана) ціна, яка береться за осно-ву при розрахунках Індексів цін для окремих груп товарів і при міжнародних торговель-них операціях з урахуванням змін кон'юн-Кіу;- й внутрішніх, міжрегіональних і світо-вого ринків. 4. Ціни одного будь-якого року, які умовно приймають за базу під час роз-рахунків динаміки цін, аналізу і прогнозу обсягів товарообороту, попиту населення.

ЦІНА БЕЗЗБИТКОВОСТІ [ЦЕНА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ] - ціна реалізації товару, при використанні якої товаровиробник покри-ває лише суму виробничих витрат, не отри-муючи прибутку.

ЦІНА БІРЖОВА [ЦЕНА БИРЖЕВАЯ] -Див. Біржова ціна.

ЦІНА БРУТТО [ЦЕНА БРУТТО] - ціна (попередня, початкова), встановлена на товар, цінні папери без ура-хування додаткових витрат. націнок, зборів, пов'язаних з їх реалізацією. На фондових біржах - без урахування сплати за посеред-ницькі послуги, біржові збори.

ЦІНА ВАЛОВА [ЦЕНА ВАЛОВАЯ] - загаль-на сумарна ціна, що враховує, крім вироб-ничих, витрати на зберігання, комплекту-вання, транспортування, а також страхові та інші видатки.

ЦІНА ВИРОБНИЦТВА [ЦЕНА ПРОИЗВОДСТВА] - ціна товару, в основу якої закладе-но матеріальні витрати, оплату праці, за-гальнозаводські витрати та середній розмір прибутку у розрахунку на одиницю виробу.

ЦІНА ВІДПУСКНА [ЦЕНА ОТПУСКНАЯ] - ціна, за якою виробнича або оптова (гурто-ва) торговельна фірма реалізує товар для подальшого продажу.

ЦІНА DAF [ЦЕНА DAF] -передбачена міжнародним контрактом ціна експортного товару, до якої, крім вар-тості товару, включається вартість його транспортування до кордону, яку сплачує фірма - продавець товару.

ЦІНА ДДУ [ЦЕНА ДДУ] - передбачена міжнародним конт-рактом поставка експортного товару за ці-ною, до якої разом з вартістю товару вклю-чено всі інші витрати (транспортні, страхо-ві), окрім суми сплати мита, що віднесена за рахунок покупця експортного товару.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія