Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ [ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ] - спрямування діяльності щодо управління об'єктом на досягнення постав-лених певних цілей і завдань. Інша назва- програмно-цільове управління.

ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ [ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ] - виділення фінансо-вих ресурсів цільовим призначенням для досягнення певної мети, вирішення кон-кретної соціально-економічної проблеми, будівництва конкретного об'єкта, реалізації конкретної програми.

ЦІЛЬОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ (ЦЕЛЕВОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ] - метод встановлен-ня цін для забезпечення бажаного рівня до-ходу на вкладений капітал.

ЦІЛЬОВИЙ МАРКЕТИНГ [ЦЕЛЕВОЙ МАРКЕТИНГ] - форма маркетингової діяльнос-ті, у процесі якої продавець товару розмежо-вує сегменти ринку і для кожного з них роз-робляє певну окремо визначену, конкретну тактику, засоби маркетингу.

ЦІЛЬОВІ АВАНСИ [ЦЕЛЕВЫЕ АВАНСЫ] - грошові суми, що видаються для закупівлі певних товарів, для проведення комерцій-них операцій.

ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ [ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ] - формування певних коштів для проведення окремих специфічних заходів, що вимага-ють залучення таких коштів.

ЦІЛЬОВІ ОБЛІГАЦІЇ (ЦЕЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ] - цінні папери, що випускаються для фінансування переважно приватних під-приємств; підприємці одержують прибуток за рахунок нижчої процентної ставки порів-няно з банківським процентом, власник об-лігацій одержує вигоду в результаті меншо-го оподаткування свого доходу.

ЦІЛЬОВІ ПОДАТКИ [ЦЕЛЕВЫЕ НАЛОГИ] - форма мобілізації державою коштів на прове-дення певних заходів (напр., підтримання у належному стані економіки, прокладання транспортних шляхів, магістралей тощо).

ЦІЛЬОВІ ПОЗИКИ [ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ] - державні позики, кошти від яких спрямову-ються на здійснення певних соціально-еко-номічних завдань, досягнення конкретних господарських цілей, що зазначається під час випуску позики.

ЦІНА [ЦЕНА] - грошова оцінка (вираз) вар-тості уречевленої в товарі праці, грошовий вираз вартості товару, величина його вар-тості. Визначається суспільне необхідним робочим часом на його виробництво і реа-лізацію. Вона може бути вища за величину вартості товару, коли попит значно переви-щує пропозицію і утворюється значний обсяг незадоволеного попиту населення і, навпаки, нижчою за вартість - в умовах перевиробництва і значного надлишку про-позиції товару. У ринковій економіці внас-лідок дії економічних законів складається певна система ціноутворення. Фактори, що формують П., діють не ізольовано один від одного, а комплексно, у діалектичній єднос-ті: одні з них зумовлюють необхідність під-вищення Д„ а інші - зниження. Нижньою межею П. є сума витрат виробництва і реа-лізації товару та мінімального прибутку для нормального функціонування підприємств і підтримки процесів відтворення. Верхньою межею - економічна ефективність застосу-вання нових сучасних засобів виробництва, впровадження прогресивних технологій, висока якість товару відповідно до попиту населення і конкурентоспроможність на ринку. Ц. є найважливішим елементом, ба-рометром і каталізатором економіки. У ди-наміці цін відбиваються і ніби перехрещу-ються всі основні економічні і соціально-політичні проблеми суспільства.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія