Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЦИНІЗМ [ЦИНИЗМ] - 1. Нігілістичне ставлення до надбань людства, загальноприйнятих правил, куль-тури, духовності. 2. Зневажання досягнень культури, науки, моралі, антилюдяність сто-совно іншої людини.

ЦИНІК [ЦИНИК] - 1. Бездушна, безсором-на людина. 2. Те саме, що кінік.

ЦИРКУЛЯР [ЦИРКУЛЯР] - 1. Розпорядчий документ, який видається вищестоящою організацією підзвітним структурам як обов'язковий до виконання. 2. При розрахункових операці-ях - грошова сума, що видається одним з учасників договору іншому в рахунок на-ступних платежів.

ЦИТАДЕЛЬ [ЦИТАДЕЛЬ] - 1-У стародавні часи - найукріпленіша центральна частина фортеці, пристосована до самостійної оборони. 2. Переносно - головний опорний (базовий) пункт будь-якої організації чи установи (по-літичної, громадської, ділової тощо), тверди-ня, оплот.

ЦИТАТА [ЦИТАТА] - дослівний ури-вок з тексту, твору або чиїсь слова, що наво-дяться у письмі чи усно.

ЦИФРОВА АПАРАТУРА ПЕРЕДАННЯ ДАНИХ [ЦИФРОВАЯ АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ] - апаратура передання даних, у якій показники перетворення і захисту сиг-налу даних від помилок є цифровими.

ЦИФРОВА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАШИНА [ЦИФРОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИ-НА] - представлення кількості за допомо-гою цифр або спеціальних символів і симво-лу проміжку.

ЦИФРОВІ ГРОШІ [ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ] - новітні платіжні засоби, які представлені і обертаються в електронному вигляді, обіг котрих гарантує анонімність сторонам, що беруть участь у розрахунках. Гарантією ано-німності є стійкість криптографічних про-токолів у разі виготовлення (емісії). Вони як електронні документи мають номінальну вартість, визначають емітента, містять ін-дивідуальні ознаки (серію, номер і та ін.), а також елементи захисту від підробки через засвідчення їх цифровим підписом емітен-та. При видачі Ц.г. замість готівки або ін-ших платіжних засобів емітент може навіть не знати респондента. Емісія і використан-ня Ц.г. чинним законодавством не регла-ментуються, їхня ліквідність гарантована.

ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА [ЦЕЛЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА] - сукупність виробничо-технологічних, нау-ково-технічних, соціальних, організаційних заходів, взаємоузгоджених за строками, виконавцями, ресурсами і спрямованих на досягнення єдиної мети і реалізації про-грами. Відомі науково-технічні, соціально-економічні, екологічні цільові комплексні програми; загальнодержавні і регіональні.

ЦІЛЬОВА ПРЕМІЯ [ЦЕЛЕВАЯ ПРЕМИЯ] - премія за певні успіхи, досягнення, здійсне-ні операції, виконані роботи, що виплачу-ється у встановлений період.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія