Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЦЕНТР [ЦЕНТР] - 1. Середина чогось. 2. Центральна територіальна частина населеного пункту. 3. Населений пункт адміністративно-тери-торіального значення-районний Ц., облас-нийЦ; адміністративний Ц. 4. Місце скуп-чення (концентрація) організацій, структур певної спільної активної діяльності, органів управління промисловістю, фінансами, тор-гівлею тощо. Напр., фінансовий Ц., адмініс-тративний Ц., науковий Ц.

ЦЕНТР ЗАТРАТ [ЦЕНТР ЗАТРАТ] - виробни-чий підрозділ компанії, який займається розробкою і здійсненням нормативів витра-чання ресурсів.

ЦЕНТР ОФШОР [ЦЕНТР ОФФШОР] - фінансові центри, ринки у зонах із пільговим податковим контролем. Ними є, зокрема, Бермуди, Гон-конг, Кіпр, Панама.

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ [ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ] - 1. Зосе-редження керівництва, управління, нагро-мадження чогось в єдиному центрі. 2. Зосе-редження переважної більшості функцій державного управління у віданні (підпоряд-куванні) центральних установ. 3. Процес об'-єднання окремих капіталів в один великий, зосереджений у руках однієї особи (фізичної чи юридичної).

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ КАПІТАЛУ [ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛА] - зростання розмірів капіталу, збільшення розмірів підприємств внаслідок об'єднання кількох капіталів або поглинання одного капіталу іншим. Важли-вою формою Ц.к. є акціонування, створен-ня акціонерних компаній.

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКУ (ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УЧЕТА] - організація бухгалтерського обліку, за якою усі первинні і зведені докумен-ти різних структур, підрозділів поступають у єдину бухгалтерію підприємства для виве-дення єдиних, зведених результатів.

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ [ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ] - 1. Зосереджен-ня управління в одному центрі, в одних руках. У централізованих структурахуправ-ління переважають вертикальні зв'язки, за яких верхні рівні наділені широкими повно-важеннями у прийнятті рішень, а їх рішен-ня обов'язкові для нижчих рівнів. 2. Побу-дова системи управління і організація її функціонування, за якою досягається безпе-рервний, постійно діючий і достатньо стій-кий зв'язок підпорядкованості кожної ланки управлінської системи єдиному централь-ному органу управління.

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЕКОНОМІКА [ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЭКОНОМИКА] - економіка. що управляється централізовано державни-ми організаціями на основі директивних планів і програм, прямого підпорядкування нижчих органів вищим. Базується на дер-жавній власності на засоби виробництва.

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МЕРЕЖА [ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ] - мережа, що склада-ється з однієї обчислювальної системи, до якої термінали підключені радіальне.

ЦЕНТРАЛІЗОВАНО-ПЛАНОВА ЕКОНОМІКА (ЦЕНТРАЛИЗОВАННО-ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА] - економічний устрій країни, який заснований на засадах автаркії. Має дві характерні риси: державна власність на матеріальні засоби виробництва та цен-тралізація планування з боку владних струк-тур, які обмежують зв'язки з ринковими економіками інших країн. Класичний прик-лад Ц.-п.е. - Радянський Союз. Держпла-ном разом з іншими державними органами розподілялись ресурси на виробництво, інвестиції та асигнування. Ціни в цьому розподілі відігравали незначну роль. Існува-ла державна монополія на зовнішню тор-гівлю. Експорт розглядався як засіб отри-мання валюти для купівлі певних імпортних товарів з метою вдосконалення завдань державного плану. Внутрішні ціни були ізольовані від світових цін за допомогою системи податків та субсидій. Валютні курси використовувались тільки як засіб обліку.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія