Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФУНКЦІЯ [ФУНКЦИЯ] - 1. При програмуван-ні - процедура, в процесі виконання якої формується певне значення і виклик якої може бути використаний як операнд у ви-разі. 2. В економіці-конкретне зобов'язан-ня, призначення або спеціалізований вид управління діяльністю. 3. В управлінні - певний, відносно відокремлений, вид управ-лінської діяльності, що забезпечує вплив суб'єкта на об'єкт. Основні групи функцій розподіляються на складно-системні (фун-кції керівника), спеціальні, організаційно-обслуговуючі, технічні.

ФУНКЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ [ФУНКЦИЯ СБЕРЕЖЕНИЯ] - функція, що показує залеж-ність збережень від зміни доходів. Ф.з. є ві-дображенням функції споживання, бо дохо-ди - це сума споживання і збережень, а збе-реження можуть бути представлені як дохід мінус затрати на споживання.

ФУНТ [ФУНТ] - грошова одиниця Ірландії, Єгипту, Лівії.

ФУНТ СТЕРЛІНГІВ [ФУНТ СТЕРЛИНГОВ] - грошова одиниця Великобританії, дорівнює 100 пенсам.

ФУРОР [ФУРОР] - великий публічний успіх; бур-хливе схвалення, захоплення, раптове пуб-лічне визнання.

ФУТ [ФУТ] - міра довжини, в деяких країнах становить від 28,3 до 32,48 см.

Ф'ЮЧЕРСИ [ФЬЮЧЕРСЫ] - вид угод на товарних і фондових біржах. Передбачають оплату товарів, цінних папе-рів чи валюти через певний час після укла-дення угоди за ціною, визначеною в контр-акті. Має на меті отримання різниці в цінах або курсах з моменту укладення угоди до моменту її реалізації.

Ф'ЮЧЕРСНА УГОДА [ФЬЮЧЕРСНАЯ СДЕЛКА] -угода, яка укладається на біржах щодо купівлі товарів, валюти, цінних паперів за діючими під час укладання угоди цінами, але з поставкою товарів і їх проплатою у май-бутньому. Здійснюється з метою налаго-дження стабільних-торговельних коштів, для цього може застосовуватись часткова по-передня проплата з метою страхування майбутньої поставки. Реальні товари на ф'ючерсному ринку не представлені, про-гнозуються лише зобов'язання майбутніх поставок товарів, цінних паперів за цінами, передбаченими Ф.у. Найчастіше Ф.у. укла-даються не з метою остаточної покупки і продажу товарів, а з метою отримання прибутку від різниці в цінах або курсах з моменту її реалізації, тобто за рахунок наступного перепродажу товарів. Ф'ючерсни-ми називають і угоди закупки за зразками ще не вироблених товарів.

Ф'ЮЧЕРСНИЙ КОНТРАКТ [ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ] - контракт на попередню купівлю-продаж певної кількості ви-значеного товару за певну зафіксовану в момент укладення контракту ціну, який ук-ладається на ф'ючерсному ринку. Ці контр-акти продаються і купуються як цінні па-пери.