Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФУНДИРУВАНИЙ ДОХІД [ФУНДИРОВАН-НЫЙ ДОХОД] - дохід, одержуваний з пос-тійних джерел, таких як нерухомість, цінні папери тощо, і який не пов'язаний з поточ-ною трудовою діяльністю особи.

ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ (ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГА] - основні види діяльності або комплекси видів діяльності, що здійснюють-ся у процесі маркетингу товарів чи послуг. Сучасна концепція маркетингу вирізняє чотири основні функції - дослідження мар-кетингу та збір інформації; планування асортименту продукції; збут та розподілен-ня, рекламу та стимулювання збуту.

ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ [ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ] - призначення і види управлін-ської діяльності,яка включає організацію, планування, аналіз, регулювання і контроль виробничих та інших економічних процесів.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ [ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ] - органі-зація служби маркетингу, за якою різні спе-ціалісти з маркетингу керують різними ви-дами маркетингової діяльності і підпорядко-вуються віце-президенту з маркетингу.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА] -тип організа-ційної структури, за якого підрозділи ство-рюються відповідно до виду виконуваних ними робіт і підпорядковані функціональ-ним керівникам.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА [ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА] - схема систем, ЕОМ або приладу, основні частини якої представле-ні у вигляді геометричних фігур, позначених таким чином, щоб показати їхнє основне функціональне призначення.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ [ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ] - управ-ління, у процесі якого кожен функціональ-ний керівник несе відповідальність за вико-нання певних функцій, робіт (виробничих, технологічних, проектних, фінансових. Ін-формаційних тощо).

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ [ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ] - використання державою фіскальної політики для забезпечення певних ланок ви-робництва.

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ [ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНЫЙ АНАЛИЗ] - комплексний системний аналіз діяльності підприємства, його складових - технічних і технологічних, маркетингових, фінансових, збутових підрозділів, управлін-ських функцій, а також оцінка ефективності використання витрат на реалізацію кожної з цих функцій з метою виявлення неефек-тивних, нераціональних витрат, існуючих внутрішніх резервів і розробки програм підвищення ефективності діяльності та збільшення прибутковості підприємства.

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ (ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ] - процес реалізації системою ц функцій, тобто процес управління. Якість Ф.с. характеризується критеріями ефективності управління.