Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФРАХТОВІ ТАРИФИ [ФРАХТОВЫЕ ТАРИФЫ] - офіційно визначена система цін на транспортні морські або повітряні переве-зення.

ФРАХТУВАЛЬНИК [ФРАХТОВАТЕЛЬ] - одна зі сторін договору фрахтування, яка пропонує для перевезення морським чи авіаційним транспортом вантаж або паса-жирів і бере на себе зобов'язання про спла-ту відповідних витрат.

ФРАХТУВАННЯ [ФРАХТОВАНИЕ] -замов-лення на експлуатацію морського або повіт-ряного судна і укладання відповідних угод.

ФРИ-РАЙДЕР [ФРИ-РАЙДЕР] - клієнт біржі, який використовує практику негайної оплати операції, раніше від встановленого у договорі строку, одержує за рахунок цього додатковий прибуток, обходячи біржові правила.

ФРИТРЕДЕРСТВО [ФРИТРЕДЕРСТВО] - еконо-мічна політика промислової буржуазії, на-прям у європейській економічній теорії, що характеризується необхідністю створення умов для вільної торгівлі, невтручанням дер-жави в економічне життя країни. Виникло
в Англії у XVIII ст., проіснувало в Європі до початку XX ст., потім поступилося місцем перед протекціонізмом.

ФРОНТИНГ [ФРОНТИНГ] - оформлення страхового полісу компанією, яка передає ризик іншому страховикові.

ФУЗІЯ [ФУЗИЯ] - поглинання фінансове сильними підприємствами слаб-ких конкурентів шляхом злиття, об'єднання кількох однорідних підприємств в одне.

ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ (ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ] - 1. Міцний, великий, стійкий. 2. Переносно - глибоко обґрунтований, солідний, надійний, пози-тивний.

ФУНДАЦІЯ [ФУНДАЦИЯ] - 1. Основа, фундамент чогось (будови, гро-мадського об'єднання, спільності) або осно-ва, основні принципи, на яких базується щось. 2. Об'єднання людей за певними про-фесійними, економічними, соціальними, благочинними, науковими, культурологіч-ними чи іншими інтересами. Див. також Міжнародна економічна фундація.

ФУНДИРУВАНИЙ [ФУНДИРОВАННЫЙ] - 1. Твердий, стійкий, закріплений (напр., при-буток, одержуваний з постійних, стабіль-них джерел: з землі, зданих в оренду споруд). 2. Довгострокові чи безстрокові позики, за-безпечені стабільним джерелом доходів. Інша назва - консолідовані позики.