Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФРАНКО-БОРТ [ФРАНКО-БОРТ] - вид уго-ди. коли покупець сплачує за перевезення з моменту завантаження товарів на літак або борт морського судна.

ФРАНЧАЙЗЕР [ФРАНЧАЙЗЕР] - "батьків-ська" компанія, як правило, велика корпо-рація, що займається бізнесом і має у своє-му складі дрібні фірми, "дочірні" компанії, окремих бізнесменів, відносини з якими бу-дуються на договірній основі.

ФРАНЧАЙЗИ [ФРАНЧАЙЗИ] - дрібні фір-ми, "дочірні" компанії, окремі бізнесмени, що входять до складу великої компанії - франчайзера на договірній основі.

ФРАНЧАЙЗИНГ [ФРАНЧАЙЗИНГ] - Специфічна форма договірних економічних взаємовідносин крупних компаній з дрібни-ми виробничо-підприємницькими структу-рами, за якої дрібні підприємства (франчай-зи) можуть функціонувати під егідою вели-ких організацій (франчайзерів), користую-чись їхніми товарними знаками й емблема-ми. При цьому вони повинні здійснювати економічну політику франчайзера, не втра-чаючи адміністративної, фінансової і юри-дичної самостійності. В свою чергу, фран-чайзер надає франчайзам підтримку у під-приємницькій діяльності, забезпеченні тех-нікою, товарами тощо.

ФРАНЧАЙЗНЕ ПІДПРИЄМСТВО [ФРАНЧАЙЗНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ] -підприємство зі змішаною формою підприємництва: вели-кого і малого. Великі корпорації (фірми) на договірній основі будують відносини з мали-ми, які зобов'язуються вести свій бізнес згід-но з установками великої фірми. У свою чер-гу, велика фірма зобов'язується у всьому сприяти малим фірмам, бізнесменам: по-стачати товар, технології, всіляко допома-гати у бізнесі.

ФРАНШИЗА [ФРАНЧИЗА] - 1. Умова страхування договору, що передбачає звільнення страхо-вика від відшкодування збитків, які не пе-ревищують певної суми. 2. Ліцензія великої чи відомої фірми дрібному підприємцеві на продаж продукції або надання послуг під Її маркою (товарним знаком).

ФРАХТ [ФРАХТ] - 1. Вантаж, що перевозиться морським або повітряним транспортом. 2. Плата судно-власникам за користування судном за пев-ний час або плата за завантаження, переве-зення і розвантаження товарних вантажів.

ФРАХТІВНИК [ФРАХТОВЩИК] - одна зі сторін договору фрахтування, яка бере на себе зобов'язання здійснити перевезення вантажів морським чи авіаційним транс-портом за відповідну, зазначену угодою. винагороду у порт призначення на умовах надання для цього всього судна, його части-ни або окремих приміщень.

ФРАХТОВА СТАВКА [ФРАХТОВАЯ СТАВКА] -Див. Ставка фрахтова.

ФРАХТОВИЙ РИНОК [ФРАХТОВЫЙ РЫНОК] - специфічний ринок транспортних послуг, морських і повітряних пасажирських і товарних перевезень з наданням від-повідних послуг фізичним і юридичним особам - суб'єктам підприємницьких відно-син. Характеризується співвідношенням пропозиції морської чи авіаційної інфрас-труктури (обсягів імовірних перевезень) і пред'явленого попиту на загальні обсяги товарних і пасажирських перевезень та інші супутні і додаткові послуги.