Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФОРФЕЙТИНГ [ФОРФЕЙТИНГ] - фор-ма кредитування експортерів товарів при здійсненні зовнішньоторговельних опера-цій, за якою банк перекуповує у постачаль-ника-експортера вимоги до покупця-імпор-тера на суму сплати товару чи наданої послуги і сплачує постачальнику (експорте-ру) суму поставлених товарів за певний процент до моменту її проплати імпортером.

ФОРФЕЙТОР [ФОРФЕЙТОР] - банк. що здійснює форфейтингові операції; покупець векселя чи пакета векселів при кредитуван-ні у формі форфейтингу.

ФОРФЕЙТУВАННЯ [ФОРФЕЙТИРОВАНИЕ) - кредитування зовнішньоекономіч-них операцій у формі купівлі комерційним банком в експортера векселів, акцептованих імпортером.

ФОТОХРОНОМЕТРАЖ [ФОТОХРОНОМЕТРАЖ] - вимірю-вання витрат часу на виконання окремих елементів виробничо-технологічних опера-цій окремими працівниками. Див. також Хронометраж.

ФРА [ФРА] - контракт між банком і фірмою, що га-рантує незмінну процентну ставку щодо пев-ної суми кредиту протягом певного періоду.

ФРАГМЕНТ [ФРАГМЕНТ] - частина твору, уривок тексту, частина архі-тектурної споруди, уламок чогось.

ФРАЗЕР [ФРАЗЕР] - базіка, пустослов, людина, здатна багато високо-парно говорити, а не діяти.

ФРАКЦІЯ [ФРАКЦИЯ] - 1. Організована група людей за певними інтересами з членів громадсько-го об'єднання, політичної партії, парламен-ту, ради з метою спільних дій для досягнен-ня поставленої цілі. 2. Угруповання всереди-ні організації, партії, з'їзду, конференції.

ФРАНК [ФРАНК] - грошова одиниця Фран-ції, Швейцарії, Бельгії та деяких інших країн.

ФРАНКО [ФРАНКО] - обумовлені торговель-ною угодою умови сплати транспортних витрат продавцем товару при його постав-ках до певного пункту, напр., франко-вагон. тобто постачальник сплачує вартість транс-портування товару до вагона, а потім - по-купець.